Şubat 11, 2017

İspençiyari(Farmakoloji)

İspençiyari(Farmakoloji) XVI ve XVII. yy.larda Harem, Enderûn ve Bîrun’daki bütün saray görevlileri, bostancılarla birlikte, 25 ilâ 40 bin olarak tahmin ediliyor. Melling’e göre Topkapı Sarayı’nda atlı […]
Şubat 11, 2017

Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında

Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında Küçük Asya’daki Asurlularla temasımız kesilince karşımıza kronolojik sıradan Hurrî – Mitanni’ler çıkıyor. Güney – Doğu Anadolu ile Dicle – Fırat […]
Şubat 11, 2017

Yine Araba

Yine Araba “Araba” sözcüğü Garp, Azerî, Kazan, Çağatay Türkçelerinde aynı anlama gelmek üzere bulunuyor (BTL). İbn Batuta, XIV. yy.ın ilk yarısında Deşt-i Kıpçak İlinde (Güney Rusya’da) […]