Önsöz

Eylül 8, 2017
Kültür Eserleri > THKK 2/B - Tarım, Hayvancılık, Meteoroloji > Önsöz

Uzunca bir aradan sonra ikinci cildin bu ikinci bölümünü sunabilmiş olmakla mutluyuz. Birçok meslekî kitap ve makale, yine kültür kökenleri konusunun dışında birkaç kitap, makale, tebliğ ve sair çalışmalar bu bölümün yayınlanmasını geciktirdi. Ama bundan böyle, gelecek ciltleri çok daha kısa aralıklarla okuyucularımıza sunmak ümidindeyiz.

Bu bölüm içinde yer alması tasarlanmış toplumsal halk hareketlerinin, Hristiyan ve hattâ pagan Anadolu’ya kadar inen ideolojik kökenleri; birinci ciltten devam edecek olan etnik unsurların (Arnavutlar, Yahudiler, Dönmeler) kültürel etkinlikleri, Türk ailesine ait terminolojinin kökenleri ve bunun Batı dillerinde bulunmayan zenginliğinin nedenleri (aile-üretim şekli ilişkileri) gibi konular, bu ikinci bölümde yer kalmadığından, gelecek bölüme bırakılmıştır.

Tarım, hayvancılık ve meteoroloji cildinin gelecek bu üçüncü bölümü, bunlar dışında, esas itibariyle etnografya ağırlıklı “Teknikler” bahsini içerecektir.

Birinci cilt ile İkincisinin birinci bölümünün önsözleri bu bölüm için de geçerlidir. Bunda ele alınan “Müesseseler”, başlıca üretim faaliyetinin tarım olması itibariyle, toprak nizamını ve bu nizam etrafında gelişmiş sair örgütlenmeleri içermektedir. Bu nizam ve örgütlenmelerin mimarı, medrese ürünü bürokrasi olduğuna göre önce eğilim müesseseleri ele alınmıştır.

Sürekli vurgulamakta ısrar ettiğimiz husus da bizim sadece bunların kökenlerini araştırmakta olduğumuzdur. Yoksa bir Köprülü, bir Barkan Hoca’nın engin çalışmalarına o doğrultuda herhangi bir şey katmak ne amacımızdır, ne de buna gücümüz yeter. Çalışma alanımız, onların değinmedikleri konulardır.

Bir toplumda eğitim kurumlarının örgütlenmesi, egemen sınıfların ideolojisi doğrultusunda gelişir. Bu ideolojinin kökenlerinin araştırılması da bu bölümün konularından biri olmuştur.

Hep yaptığımız gibi, Türkiye, halkının kültürünün oluşmasında, siyasî ve iktisadî temaslar sonucu etkin olmuş olması melhuz bütün ülkelerin, tarih içinde “müesseseleri” irdelenmiş, buralardan sızabilecek akımlar gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmalarımızda yalnız kalmadık. Kaynak sağlama hususunda gerek çok zengin kendi öz kitaplıklarından gerekse sair yollardan, istediğimiz yerli ve yabancı kitap ve dergiyi çok kısa sürede istifademize sunan ve çalışmalarımızı teşvikten geri durmayan dostlarımız ISIS Kitabevi sahipleri Sâmân Helvacıoğlu ile Sinan Küneralp, yine elde edilmesi güç bazı bilgilerin sağlanması için hiçbir gayreti esirgemeyip manevî desteğini eksik etmeyen dostumuz ve tabibimiz Dr. Dimitir Şestakof’a şükran borcumuz vardır. Sağ olsunlar.

İstanbul, Haziran 1988