Müracaat Edilen Eserler

Aralık 14, 2017
Kültür Eserleri > THKK 3 - İnşaa Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri > Müracaat Edilen Eserler

 

Bu listeye sadece dipnotlarda gösterilmiş olanlar alınmıştır

Kısaltmalar 

AB Ana Britannica
BL Büyük Larousse
BTL Hüseyin Kâzım Kadri.- TÜRK LÛGATI, Türk dillerinin iştikakı ve Edebî Lûğatları, I-IV, 1927-1945.
CHM-JWH Unesco, CAHIERS d’HISTOIRE MONDIALE-JOURNAL of WORLD HISTORY.
CLAUSON Gerard Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish, Oxford, 1972
DELT Bedros Efendi Keresteciyan. – DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE de la LANGUE TURQUE, Londra 1912
DLT Kaşgarlı Mahmut. – DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK Tercümesi. Çev. Besim Atalay, I-III, 1939-41
DS Türkiye’de Halk Ağzından DERLEME SÖZLÜĞÜ, I-X.1963- 78
EA ENCYCLOPEDIA AMERICANA, 1976
EB ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 1953
El ENCYCLOPEDIA of ISLAM, Leiden, 1960’tan itibaren neşrine devam edilen yeni baskı.
GA Ömer Asım Aksoy.- GAZİANTEP AĞZI, I-III, 1945-6
GG Ziya Şükûn.-FARSÇA-TÜRKÇE LÛGAT, GENCİNEİ GÜFTAR- FERHENGİ ZİYA, İst. 1967.
İA İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
 

 

IJMES INTERNATIONAL JOURNAL of MIDDLE EAST STUDIES, Cambridge
JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient, Leiden.
KT Şemsettin Sami, – KAMUS TÜRKÎ
ML MEYDAN – LAROUSSE
Räsänen Versuch eines etymologischen Worterbuchs der Türksprachen, Helsinki 1969.
Rich Anthony Rich. – DICTIONNAIRE des ANTIQUITES ROMAINES et GRECQUES, trad. M. Chéruel, Paris 1883
TA TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
TED TÜRK ETNOGRAFYA DERGİSİ
TFA TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI Dergisi
TS TARAMA SÖZLÜĞÜ. XIII. Yüzyıldan beri Türkiye

Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla, I- VIII, 1963-77.

TTkg Türk Tarih Kongresi Bildirisi
TURCICA TURCICA, Revue d’Etudes Turques, Paris.
YİA İslâm Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı yay.
YTS Suat Sinanoğlu. – YUNANCA-TÜRKÇE SÖZLÜK.

Kelimelerin Etymonu Esas tutularak tertiplenen, Ank. 1953

 

KİTAPLAR

 

 • Abdürrahman Şerif – Ahlat kitabevleri, İst. 1932
 • Adontz, Nicolas. – Histoire d’Arménie. Les Origines du Xe au VI (Av.J.C.) Paris 1946
 • Ahmet Refik – Onaltıncı asırda İstanbul hayatı, İst. 1935.
 • Ahmet Refik – Türk mimarları, İst 1977
 • Ahmet Refik – Hicrî onikinci asırda İstanbul hayatı, İst. 1930
 • Ahmet Refik – Türk mimarları (Hazine-i evrak vesikalarına göre), haz. Zeki

Sönmez. İst. 1977

 • Ahmet Vefik Paşa. – Lehçe-i Osmanî (t.y.)
 • Akın, Günkut – Asya merkezî mekân geleneği, Ank. 1990
 • Albrigt, W.F. – The archeology of Palestine, Suffolk 1963
 • Altun, Ara – Mardin’de Türk devri mimarîsi, İst.1971
 • Altun, Ara – Anadolu’da Artuklu devri Türk Mimarîsinin gelişmesi İst. 1978
 • Altun, Ara – Ortaçağ Türk mimarîsinin anahatları için bir özet, İst. 1988
 • Ardalan, Nader and Bahtiyar, Laleh. The sense of unity. The Sufi tradition in Persian architecture, Chicago 1979.
 • Arık, M. Oluş – Bitlis yapılarında Selçuklu rönesansı, Ank. 1971.
 • Aristotle – The politics, T.A. Sinclair, Middlesex 1966
 • Arseven, Celâl Esad. – Sanat Ansiklopedisi (4 cilt), İst. 1958.
 • Arseven, Celâl Esad. – Eski İstanbul (âbidat ve mebânisi), İst 1989
 • Aru, Kemal Ahmet – Türk hamamları etüdü, İst. 1949
 • Ashtor, E.- A social and economie history of the Near East in the Middle Ages, London 1976
 • Aslanapa, Oktay – Osmanlılar devrinde Kütahya çinileri, İst. 1949
 • Aslanapa, Oktay – Anadolu Türk çini ve keramik sanatı, İst. 1965
 • Aslanapa, Oktay – Yetkin, Şerare- Altun, Ara. – İznik çini fırınları kazısı, II. Dönem, 1981-1988, İst. 1989.
 • Ayverdi, Ekrem Hakkı. – Osmanlı mimarîsinde Fatih devri 855-886 (1451- 1481), C. IV, İst. 1974.
 • Ayverdi, E. Hakkı ve Yüksel, İ. Aydın. – İlk 250 senenin Osmanlı mimarîsi, İst. 1976.
 • Bakırer, Ömür. – Selçuklu öncesi ve Selçuklu dönemi Anadolu mimarîsinde tuğla kullanımı, C. I, II, Ank. 1981.
 • Barkan, Ömer Lütfi. – Süleymaniye Camii ve imareti inşaatı I, II, Ank. 1972, 1979.
 • Barthold, – Histoire des Turcs d’Asie Centrale, Paris 1945.
 • Barthold, – Turkestan down to the Mongol invasion, published by EJW Gibb Memorial Trust, Cambridge 1977.
 • Bas, Ph. Le.- Asie Mineure depuis les temps les plus anciens jusqu’à la bataille d’Ancyre, en 1402, Paris 1863.
 • Başgelen, Nezih. – Çağlar boyunca Anadolu’da duvar, İst. 1993.
 • Bektaş, Cengiz – Şirinköy evleri, İst. 1987.
 • Bektaş, Cengiz – Babadağ evleri, İst. 1991.
 • Bektaş, Cengiz – Akşehir evleri, İst. 1992.
 • Beldiceanu, Nicoara – Recherche sur la ville ottomane au siècle. Etudes et actes, Paris 1973.
 • Bergil, Mehmet Suat – Doğada – bilimde – sanatta Altın Oran, İst. 1988.
 • Besenval, Roland – Technologie de la voûte dans l’Orient Ancien, T. 1 et 2, Paris 1984.
 • Bilgin, Nuri. – Çeşitli sosyo – kültürel gruplarda eşya sistemleri ve insan – eşya ilişkileri, Ank. 1986.
 • Bilgin, Nuri. – Eşya ve insan, Ank. 1991.
 • Binan, Muhittin. – Türk saçak ve kornişleri, İTÜ Mim. Fak. Yay. İst. 1952.
 • Binan, Muhittin. – Tabiî taş duvar, İTÜ, Mim. Fak. Yay. 1961.
 • Bruckmann, K.G. – Kulturgeschichte des Washens, Düsseldorf 1966.
 • Burford, Alison. – Craftmen in Greek and Roman London 1972.
 • Carswell, John and Dowsett, C. J. F. – Kütahya tiles and pottery from the Armenian cathedral of St. James, Jerusalem, Vol. I, II, Oxford 1972.
 • Cesar, Mustafa. – Anadolu öncesi Türklerde şehir ve mimarlık, T. İş. B. Yay. İst. 1977.
 • Chevalier, Jean et Gheerbrant, Alain. – Dictionnaire des symboles, T. I, Paris 1973.
 • Choisy, Auguste. – Histoire de l’architecture, T.2, Paris 1964.
 • – Halil Ethem Hatıra Kitabı, Ank. 1947.
 • – Tradition et innovation. La querelle des Anciens et des Modernes dans le monde actuel. Rencontres intemationales de Genève, Neuchâtel 1956.
 • – Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ank. 19-21 Ekim 1959, Kongreye sunulan tebliğler, Ank. 1962.
 • – Anadolu sanatı araştırmaları, I, İst. 1968, II, İst. 1970.
 • – Malazgirt armağanı, Ank. 1972.
 • – Kütahya. – Atatürk’ün Doğumunun 100. yılına armağan, İst. 1981-82
 • – Türk çini sanatından örnekler. Akbank yay., İst. 1986.
 • – The Cambridge history of Judaism, II, Cambridge 1989.
 • – First International Congress on Turkish Tiles and Ceramics. Communications Programme, 6-11. VII 1986, İst. 1989.
 • – Recherches sur la céramique byzantine, ed. V. Déroche et J. – M. Spieser, Paris 1989.
 • – Pierre éternelle, du Nil au Rhin. Carrieres et prefabrication, Bruxelles,1990.
 • – L’ habitat traditionel dans les pays musulmans autour de la Méditerranée, T2 et 3, Le Caire 1990-1991.
 • – Türk halk mimarîsi sempozyumu bildirileri, 5-7 Mart 1990 Konya, Ank.1991.
 • – Başlangıçtan bugüne Türk Sanatı, T. İş. B. Yay. Ank. 1993.
 • – Türk kültüründe sanat ve mimarî. Klasik dönem sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler, İst. 1993.
 • – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme, İst. 1996.
 • Cuisenier, Jean. – Economie et parenté. Leurs affınités de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe, Paris 1975.
 • Çağatay, Neşet. – Bir Türk kurumu olan Ahilik, Konya 1981.
 • Çini, Rıfat. – Türk Çiniciliğinde Kütahya, İst. 1991.
 • Dalman, Knut Olof. Der Valens – Aquädukt in Konstantinopel, Bamberg
 • Dankoff, Robert. – Armenian Loanwords in Turkish, Wiesbaden 1995.
 • Darga, Muhibbe. – Hitit mimarlığı. I. Yapı Sanatı. Arkeolojik ve filolojik veriler, İst. 1985.
 • – Hunlann, Türklerin, Moğolların ve daha sair Tatarların tarih-i umumisi, Terc. Hüseyin Cahit, 8 cilt, İst. 1923.
 • Demiriz, Yıldız. – Osmanlı mimarîsinde süsleme I. Erken devir. (1300-1453). İst. 1979.
 • Diez, Ernst. – Aslanapa, Oktay – Koman, Mahmut M. – Karaman devri sanatı, İst. 1950.
 • Dimand, M. S. – A handbook of Mohammedan art, New York 1958.
 • Doğer, Ersin. – Antik çağda amphoralar, İzmir 1991.
 • Dunand, Françoise. – Le culte d’ Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée, III, Le culte d’Isis en Asie Mineure, Leiden
 • Eflâkî, Ahmet. – Âriflerin menkıbeleri (Manakibü’l Ârifîn) I.,Çev. Tahsin Yazıcı, İst 1973.
 • Egmont, J. Aegiudus van and Heyman, John. – Travels through part of Europe, Asia Minor, the Islands of the Archipelago., Vol.I, London 1759.
 • Elginkan Vakfı. – Tarihî gelişim içinde musluklar, İst. 1993.
 • Eliade, Mircea. – Le mythe de l’éternel retour, Paris 1969.
 • Eliade, Mircea. – Histoire des croyances et des idées religieuses. De l’âge de la pierre aux mystères d’Eleusis, Paris 1976.
 • Emir, Sedat. – Erken Osmanlı mimarlığında çok işlevli yapılar: kentsel kolonizasyon yapıları olarak zaviyeler, C.I, Öncül yapılar: Tokat zaviyeleri; C.II, Orhan Gazi dönemi yapılan, İst. 1994.
 • Erpi, Feyyaz. – Buca’da konut mimarîsi (1838- 1934); ODTÜ Yay. Ank. 1987.
 • Esin, Emel. – Antecedents and development of Buddhist and Manichean Turkish art in Eastern Türkistan and Kansu. The Handbook of Turkish Culture, Suppl. to II, İst.1967.
 • Evren, Âdil. – Tire ve çevresinde bulunan pişmiş toprak lahitler, İst. 1985. (Arkeoloji ve Sanat Yay.)
 • Finch, J. K. – Yıllar boyunca inşaat mühendisliği, çev. M.P.S., DSİ Yay. 76, Ank. 1959.
 • Finley, I. – The world of Odysseus, Middlesex 1972.
 • Frey, Dagobert. – Mukayeseli bir sanat ilmini temellendirme, İst. 1955.
 • Frye, Richard – the heritage of Persia, London 1976.
 • Forbes, R.J and Dijksterhuis. – A history of science and technology 1 Ancient time to the seventeeth century, Middlesex 1963.
 • Gabriel, Albert. – Monuments turcs dAnatolie, I,II, Paris 1931-1934.
 • Gabriel, Albert. – Voyages archéologiques dans la Turquie Orientale, I, II, Paris 1940.
 • Göğünç, Nejat. – XVI. yüzyılda Mardin sancağı, İst. 1969.
 • Gölpınarlı, Abdülbaki – 100 soruda tasavvuf, İst. 1969.
 • Grousset, René. – L’empire du Histoire de la question d’Orient, Paris 1949.
 • Grousset, René. – L’empire des steppes, Paris 1960.
 • Günaltay, Şemsettin. – Yakın Şark II. Ank. 1946
 • Güner, Güngör. – Anadolu’da yaşamakta olan ilkel çömlekçilik, Akbank , İst. 1988.
 • Güney, Eflâtun Cem. – Bir varmış, bir yokmuş, İst. 1963.
 • Güney, Emrullah. – Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da göçer – konar aşiretlerin kışlak ve yaylakları, Diyarbakır 1993.
 • Güran, M. Arman. – Mimarî oylumları ölçülendirmede ulusal uzunluk ölçülerimizin katkısı ile bir yöntem araştırması. “Oylüm hücresi” ölçü yöntemi. Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yay., Edirne 1979.
 • Gürnatım, Neriman ve Munsuz Nuri. – Avanos çömlekçiliği ve kullanılan toprakların bazı teknolojik özellikleri, Ank. 1970.
 • – The histories. Transl. Aubrey de Se’lincourt Middlesex 1965.
 • Hüseyin Hüsamettin. – Amasya tarihi, I. cilt, İst. 1328.
 • Hüseynî, Sadrüddîn Ebu’l Hasan – Ahbâr üd – devlet is Selçukiyye. Ank. 1943
 • İbni Batuta. – Seyahatname- i İbni Batuta, terc. Mehmet Şerif. İst. 1333- 1335
 • Kafesçioğlu, Ruhi. – Orta Anadolu’da köy evlerinin yapısı, İTÜ. Mim. Fak. Yay. İst. 1949.
 • Kafesçioğlu- Ruhi. – Toprak. Çağdaş yapı malzemesi. İst. İlgi Ekstra Yay.
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. – Vatan yolunda, İst. 1980.
 • Karpuz, Haşim. – Türk İslâm mesken mimarîsinde Erzurum evleri, Kültür B. Yay., Ank 1993.
 • Konyalı, İbrahim Hakkı. – Erzurum tarihi, İst. 1960.
 • Konyalı, İbrahim Hakkı. – Abideleri ve kitabeleriyle Konya tarihi, Konya 1964.
 • Konyalı, İbrahim Hakkı. – Şereflikoçhisar tarihi, İst. 1971.
 • Koromila- – Pontos Anatolia – Images of a Journey, Athens 1989.
 • Koşay, Hâmit. – Ankara budun bilgisi, 1935.
 • Koşay, Hâmit Zübeyr-Pulur – Etnografya ve Folklor Araştırmaları, Ank. 1977. ODTÜ Yay.
 • Köprülü, Fuad ve Barthold, – İslâm medeniyeti tarihi (t.y.)
 • Köprülü, M. Fuad. – Osmanlı İmparatorluğumun kuruluşu, İst. 1981.
 • Kuban, Doğan. – Anadolu – Türk Mimarîsinin kaynak ve sorunları, İst. 1965.
 • Kuban, Doğan. – 100 soruda Türkiye Sanat Tarihi, İst. 1973.
 • Kuban, Doğan. – Mimarlık kavramları. Mimarlığın kuramsal sözlüğüne giriş., İst. 1980.
 • Kuban, Doğan. – Türk ve İslâm sanatı üzerine denemeler, İst. 1982.
 • Kuran, Aptullah., İlk devir Osmanlı mimarîsinde cami, Ank. 1964.
 • Kuran, Aptullah. – Anadolu Medreseleri. I, Ank. 1969.
 • Kütükoğlu, Mübahat S. – Osmanlılarda narh müessesesi ve 1640 tarihli Narh Defteri., İst.1983.
 • Leick, Gwendolyn. – A dictionary of Ancient Near Eastern Achitecture, London 1988.
 • Leroi – Gourhan, André. – Milieu et techniques, Paris 1945.
 • Levey, Martin. – Kültürgeschichte des Waschen, Düsseldorf
 • Lloyd, Seton. – Early highland peoples of Anatolia, London 1967.
 • Lubicz, R. A. Schwaller de. – Le temple de l’homme. T.I., Apet du Sud á Lougsor, Paris 1985.
 • Mangol – un Niuça Tobça’an.- Moğolların gizli tarihi (yazılışı 1240)., Çev. Ahmet Temir., Ank. 1948.
 • Mantran, – İstanbul dans la seconde moitié du XVI e siècle, Paris 1962.
 • Markham, F. – Climate and the energy of nations, Oxford 1947.
 • Mazahéri, Aly. – La vie quotidienne des musulmans au Moyen – Age, Paris (Hachette) 1951
 • Mellaart, James. – Çatal Höyük- Une des premières cités du monde. Tallandier (Suisse- İsviçre)
 • Moltke, Helmuth von. – Türkiye’deki durum ve olaylar üzerine mektuplar (1835-1839), çev. Hayrullah Örs., Ank.1960.
 • Muallim Naci. – Lûgat-ı Naci., İst.
 • Mülayim, Selçuk. – Anadolu Türk Mimarîsinde geometrik süslemeler. Selçuklu çağı. Ank. 1982.

– Naumann, Rudolf. – Eski Anadolu mimarlığı, Çev. Beral Madra, Ank. 1975.

 • ODTÜ. – Keban baraj gölü yöresi halkbilim araştırmaları, Ank. 1980.
 • Oğuz, Burhan. – Türkiye halkının kültür kökenleri, C. I., İst. 1976., C.II/1 İst. 1982, C.II/3, 1995.
 • Oğuz, Burhan. – Türk ve Yahudi kültürlerine bir mukayeseli bakış. 2 cilt, İst. 1992.
 • Oğuz, Burhan. – Türk halk düşüncesi ve hareketlerinin ideolojik kökenleri, 3 cilt, İst. 1997.
 • Oğuz, Burhan. – Bizans’tan günümüze İstanbul suları, İst. 1998.
 • Orkun, Hüseyin Namık. – Eski Türk Yazıtları, Ank. 1987.
 • Ögel, Bahattin. – İslâmiyetten önce Türk kültür tarihi. Orta Asya kaynak ve buluntularına göre, Ank. 1962.
 • Ögel, Semra. – Anadolu Selçuklularının taş tezyinatı, Ank. 1966.
 • Ögel, Semra. – Anadolu Selçuklu sanatı üzerine görüşler, İst. 1986.
 • Öney, Gönül. – Türk çini sanatı, İst. 1976.
 • Öney, Gönül. – Anadolu Selçuklu mimarîsinde süsleme ve el sanatları, Ank. 1978.
 • Öney, Gönül. – İslâm mimarîsinde çini, İzmir 1987.
 • Öney, Gönül. – Beylikler devri sanatı. -XV. yüzyıl (1300-1453). Ank. 1989.
 • Önge, Yılmaz. – Ateş, İbrahim. – Bayram, Sadi. – Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, Vakıflar Gn. Md. Yay., Ank. 1978.
 • Öz, Tahsin. – Turkish ceramics (t.y.)
 • Özgüner, Orhan. – Köyde mimarî. Doğu Karadeniz, Ank. 1970.
 • Panofsky, Erwin. – Gotik mimarlık ve skolastik felsefe. Ortaçağda sanat, felsefe ve din arasındaki benzerliklerin incelenmesi. Çev. Engin Akyürek, İst. 1991.
 • – Description of Greece, II. Transl. W.H.S. Jones and H.A Ormerod (Loeb Classical Library), London 1977.
 • Plancarpin, Jean – Histoire des Mongols. Trad. P. Clément Schmitt, Paris 1961.
 • Przyluski, Jean. – La Grande Déesse. Introduction à l’étude comparative des religions, Paris 1950.
 • Ramsay, W. – Anadolu’nun tarihî coğrafyası, Çev. Mihri Pektaş, İst. 1961.
 • Raymond, Alexandre – Notes pratiques et résumées sur l’art du constructeur en Turquie, Paris 1908.
 • Rice, David Talbot. – Byzantine glazed pottery, Oxford 1930.
 • Rice, David Talbot. – Islamic Art, Thames and Hudson, 1979.
 • Rice, Tamara Talbot. – The Seldjuks, London 1961.
 • Rostovtseff, Michel Ivanoviç.- Histoire économique et sociale du monde hellénistique, Paris 1989.
 • Ruben, Walter. – Eski Hind tarihi, Çev. Cemil Ziya Şanbey. Ank. 1944
 • Runciman, Steven. – The last Byzantine Renaissance, Cambridge 1970.
 • Sadan, J. – Le mobilier au Proche – Orient médiéval, Leiden 1976.
 • Said, Issam el and Parman Ayşe. – Geometric concepts in Islamic art, London 1976.
 • Sarre, Friedrich. – Konya köşkü., Çev. Şahabettin Uzluk. Ank. 1967.
 • Sırrı, Selim (Tarcan). – Radyo konferanslarım II, İst. 1930.
 • Sinanoğlu, Suat. – Yunanca – Türkçe sözlük, Ank. 1953.
 • Souzenelle, Annick de. – La lettre, ehemin de Le symbolisme des lettres hébraiques, Croissy- Beaubourg 1987.
 • Sönmez, Zeki. – Başlangıcından 16. yüzyıla kadar Anadolu Türk – İslâm mimarîsinde sanatçılar, Ank.1989.
 • Sözen, Metin.- Anadolu’da Akkoyunlu mimarîsi, İst. 1981.
 • – Persian – English dictionary, London 1977.
 • – The geography. Transl. H. L. Jones, Loeb Classical Library, Cambridge 1970, Book XII ve XIII.
 • Sümer, Faruk. – Oğuzlar (Türkmenler), Ank. 1972.
 • Süryani, Mar- Yeşua. – Vakayi’nâme. Wright’in İngilizce çevirisinden Türkçeye çev. Muallâ Yanmaz., İst 1958.

– Şemseddin Sami (Fraşeri). – Kamûs âlâm, İst. 1316 / 1899.

 • Tansuğ, Sezer. – Karşıtı aramak. Sanat tarihi yazıları, İst. 1983.
 • Tanyeli, Uğur. – Anadolu -Türk kentinde fiziksel yapının evrim süreci (11- 15.yüzyıl) (Doktora tezi), İst. 1987.
 • Téxier, – Küçük Asya. Terc. Ali Suad. T.B.M.M Hükümeti Maarif Vekâleti neşriyatından, aded 2, İst. 1339.
 • Togan, A. Zeki Velidî. – Umumî Türk tarihine giriş, İst. 1946.
 • Tosun, Yılmaz. – 17. – 19. yüzyıllarda Batı Anadolu’da Osmanlı – Türk şehir dokuları, bu dokuları oluşturan evler ve korunmaları (Doktora tezi), İzmir 1983.
 • Trevelyan, M. – English social history. A survey of six centuries, Chaucer to Queen Victoria, London 1945.
 • Turan, – Oniki hayvanlı Türk takvimi, İst. 1941.
 • Turan, Osman. – Selçuklular tarihi ve Türk – İslâm medeniyeti, İst.1980.
 • Umar, Bilge. – Türkiye’deki tarihsel adlar, İst.1993.
 • Usman, Mükerrem. – Antik devir Küçük Asya evleri, İTÜ Mim. Fak. Yay. İst. 1958.
 • Uyanık, Muvaffak. – Petroglyphs of South- Eastern Anatolia. Graz.
 • Uzunçarşılıoğlu, İsmail Hakkı. – Kitabeler I. İst. 1927 – 1345; II. 1347- 1929.
 • Uzunçarşılıoğlu, İsmail Hakkı. – Osmanlı devletinde ilmiye teşkilâtı, Ank. 1965.
 • Vasiliev, A. A. – Histoire de l’Empire Byzantin, trad. Brodin et A. Bourgasina, T. I., Paris 1932.
 • Verges, Fabienne Lavenex. – Bleus égyptiens, Leuven (Belçika) 1992.
 • – De architectura, transl. F. Granger, 2 cilt, London 1970.

– Wöhrlin, Trangott. – Bir cami ve Dar’üş – şifa ile karşılaşmalar, çev. Ahmet Mumcu., T. İş. B. Yay. Ank.1996.

 • Yalgın, Ali Rıza. – Toroslar’da Karatepeli bölgesi., Ank. 1950.
 • Yavuz, Ayşıl Tükel. – Anadolu Selçuklu mimarîsinde tonoz ve kemer, Ank. 1983.
 • Yenişehirlioğlu, Filiz. – Les grandes lignes de l’évolution du programme décoratif en céramique des monuments Ottomans au cours du XVI e Siècle, Ank. 1985.
 • Yetkin, Şerare. – Anadolu’da Türk çini sanatının gelişmesi, İst. 1986.
 • Yusuf Has Hâcib. – Kutadgu Bilig. Çev. Reşit Rahmeti Arat, Ank. 1974 ve I metin, Ank. 1979.
 • Yücel, Yaşar. – Osmanlı ekonomi – kültür – uygarlık tarihe dair bir kaynak. Es’ar Defteri (1640 tarihli) Ank. 1992.

 

MAKALELER

 

 • Abdülkadir. – M.V. Kazak yaylalarındaki yarım göçebe Türklerin çadırları. Tahlil ve tenkitler, in Azerbaycan Yurt Bilgisi, C.I, Sayı 10, İst. 1932.
 • Abdülkadir, Müşfika. – Maraş’ta ev teşkilâtı, in Halk bilgisi Haberleri, 13, 1930.
 • Abu – Lughod. – The Islamic city – Historic myth, İslamic essence and contemporary relevance, in IJMES XIX / 2
 • Ağaoğlu, Kamer. – Mavi ve beyazlı Türk çini kapları ve bunların Çin menşeli ilk örnekleriyle akrabalık derecesi, in Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Tebliğler.
 • Akarca, Aşkıdil. – Çanakkale’de yeni bir çanak çömlek merkezi, in TTkg, VIII/1. Ank. 1979.
 • Akdeniz, Olcay. – Taşı eve dönüştürür usta eller, in Cumhuriyet 2 (Ek), 04.01.94.
 • Akçiçek, Ezen. – Batılı yazarların gözüyle Türk tandırı. Nasıl ısınırlardı? in Kültür ve Sanat. (T. İş. B. yay.) 38, Haziran 1998.
 • Akın Günkut. – Tütekli örtü geleneği: Anadolu cami ve tarikat yapılarında tüteklikli örtü, in Vakıflar Dergisi XXII, Ank. 1991.
 • Akın, Günkut. – Mimarlık tarihinde pozitivizmi aşma sorunu ve Osmanlı merkezî mekân ikonolojisi bağlamında Edirne Selimiye Camisi’ndeki Müezzin mahfili, in – Türk kültüründe sanat ve mimarî. Klasik dönem sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler, İst. 1993.
 • Akın Günkut. – Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun geleneksel mimarlığında iki tarihsel ev tipi: Bindirme kubbeli ve biteklikli evler, in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme, İst. 1996.
 • Aknar, Zafer. – Çamura ruh veren ustalar, in Cumhuriyet (gaz.) 27.07.87
 • Akok, Mahmut. – Tokat şehrinin eski evleri, in Yıllık Araştırmalar Dergisi II, 1957, Ank.1958.
 • Aktuğ, İlknur. – 16. yüzyılda kullanılan bazı inşaat malzemeleri ve kullanım yerleri, in Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (İTÜ) bildirileri, C.I, İst. 1986.
 • Akture, Sevgi. – Anadolu kentinde Türkleşme – İslâmlaşma süreci, mekânsal yapı değişimi ve “İslâm mimarî mirası”, in İslâm Mimarî Mirasını Koruma Konferansı. Bildiriler, İst. 1987.
 • Akurgal, Ekrem. – Batı Anadolu’da konut, yerleşme ve kent plânlaması (M.Ö. 3000- 30), in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Alpaslan, Hurşit. – Nizipte sabunculuk ve halıcılık, in TFA 82, Mayıs 1956.
 • Altun, Ara. – Kütahya’nın Türk devri mimarîsi. Bir deneme, in – Kütahya
 • Altun, Ara. – Mardin Ulu Camii ve çifte minareler üzerine birkaç not in Vakıflar Dergisi IX.
 • Altun, Ara. – İznik ve çinisi, in Kültür ve Sanat 35, 1997 (T. İş. B. Yay.)
 • Alyanak, Şermin. – Mobilya tarihine fantastik bir bakış, in Arredamento Dekorasyon eki Mobilya 91
 • Anger, Burçay. – Temizlik âdetleri, in Bilim ve Ütopya, 13.03.94.
 • Anger, Burçay. – 8. yüzyılda su, in ibd.,03.94
 • Anger, Burçay. – AvrupalIlar ve Türklerde helâ – hamam, in ibd.03.94.
 • Anhegger, R. – Türk çiniciliği, in İA (mad. “çini”)
 • Asgari, Nuşin. – Anadolu’da antik mermer ocakları, in TTKg, Ank.1979.
 • Asgari, Nuşin. – Objets de marbres finis, semi – finis et inachevés du Préconnèse, in Coll Pierre éternelle.
 • Aslanapa, Oktay. – İslâmiyet’ten sonra Türk Sanatı, Asya, Suriye, Irak ve Mısır’da Türk mimarîsi, in – Başlangıcından bugüne Türk Sanatı.
 • Atam, Sedef. – Semaver. Sıcak sohbetlerin kadim dostu, in SKYLIFE X / 97 (THY Yay.)
 • Auboyer, Jeanine. – Fransız millî koleksiyonlarında Yüksek Asya’nın İslâmiyetten önceki sanatı, in Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Tebliğler.
 • Ayda, Deniz. – Çağlar boyunca Tokat seramikleri, in Kültür ve Sanat 34, 1997 (T. İş. B. Yay.)
 • Baha – Türkiye’de Alevî Zümreleri. Tekke Alevîliği – İçtimaî Alevîlik, in Türk Yurdu 21, C. IV. Eylül 1926.
 • Baha, – Sofîyan süreği. Kızılbaş meydanı, in ibd., 22 Teşrinevvel (Ekim)1926.
 • Bakırer, Ömür. – Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimarîsinde taş ve tuğla işçiliği, in – Başlangıcından bugüne Türk Sanatı.
 • Bala, Mizza. – Buhârâ, in İA.
 • Bammate, Nadjm Oud- Dine. – La tradition musulmane devant le monde actuel, in Tradition of innovation.
 • Bammer, – The relationship between the tent and the Anatolian house, in Coll- Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Barkan, Ömer Lûtfi. – Türk yapı ve yapı malzemesi tarihi için kaynaklar, in İ.Ü. İktisat Fak. Mecmuası, C. XVII, Ekim 1955 – Temmuz 1956, No 1-4.
 • Barkan, Ömer Lütfi. – Ayasofya Camii ve Eyüb türbesinin 1489- 1491 yıllarına ait muhasebe bilançoları, in İ. Ü. İktisat Fak. Mecmuası XXIII, No 1-2, 1962- 63.
 • Barnéa, Jon. – La céramique byzantine de Dobroudja, Xe – XIIe siécles, in Recherches sur la céramique byzantine.
 • Barthold, W- Frye, N. – Bukhârâ, in EI.
 • Bates, Ülkü Ü. – An introduction to the study of the Anatolian türbe and its inscriptions as historical documents in Sanat Tarihi Yıllığı IV, İst. 1970/71
 • Bates, Ülkü Ü. – The impact of the Mongol invasion on Turkish architecture, in IJMES IX / 1, February 1978.
 • Batur, – Osmanlı camilerinde almaşık duvar üzerine, in Anadolu Sanatı Araştırmaları 2, İst. 1970.
 • Bayburtluoğlu, Zafer. – Anadolu Selçuklu devri büyük programlı yapılarında önyüz düzeni, in Vakıflar Dergisi XI.
 • Behrens – Abouseif, Doris. – Mashrabiyya, in
 • Bektaş, Cengiz. – Güneybatı Anadolu yöresinde halk yapı sanatı, in – Türk halk mimarîsi sempozyumu, bildiriler.
 • Berchem, Max Van – Halil Edhem. – Matériaux pour un Corpus Inscriptiorum Arabicarum I, Le Caire 1910., in Yılmaz Önge ve ark. – Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası.
 • Bingöl, Orhan. – Antik Çağ mimarları ve kent, in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Borie, A et Pinon, P. – La maison ottomane à Bursa. Turquie, in – L’habitat traditionnel, 3.
 • Bortacina, Âzer. – İstanbul’un yanıbaşı cennet, in Milliyet (gaz.) 10.07.95.
 • Cantay, Tanju. – Bir kuzeybatı Anadolu gezisinden notlar, in Sanat Tarihi Yıllığı VII, 1976-77.
 • Carswell, – Sînî, in EI.
 • Ciğerim, Cemil. – Bacasındaki şişeye bak kızını al, in Cumhuriyet (gaz.) 10.06.92.
 • Crane, H. – Notes on Saldjûq architectural patronage in thirteenth century Anatolia, in JESHO XXXVI, Part I, February 1993.
 • Crowe, Yolande. – Divriği: Problems of geography, history and geometry. The art of Iran and Anatolia from the XI th to the XIII th century. Colloquies on art and archeology in Asia, No.4, 1974, in Yılmaz Önge ve ark. – Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası.
 • Çulpan, Cevdet. – Köprülerde tarih köşkleri, in Sanat Tarihi Yıllığı, 1966-68.
 • Çulpan, Cevdet. – XII. yüzyıl Artukoğulları devri taş köprüler ve özellikleri, in ibd. III, 1969-70.
 • Darkot, B. – Siird, in İA.
 • Demir, Necati. – Doğu Karadeniz’de ilginç bir yapı örneği. Ordu ve yöresinde serendiler, in Kültür ve Sanat 36, 1977. (T.İş.B. Yay.)
 • Demiriz, Yıldız. – Atabey’deki Ertokuş medresesinde Bizans devrine ait devşirme malzeme, in Sanat Tarihi Yıllığı IV, İst. 1970-71.
 • Demiriz, Yıldız. – Konya müzesinde özel durumdaki bir kabartma hakkında, in ibd. III, İst. 1969-70.
 • Demiriz, Yıldız. – Mimarî süslemede zevk unsuru olarak kullanılan keramik çanaklar, in ibd V, İst. 1972-73.
 • Deroko, A. – Quelques réflections sur l’aspect de l’habitation byzantine, in Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi (İst. 15-21. IX. 1955) tebliğleri, İst. 1957.
 • Dietrich, – Sâbûn, in EI.
 • Diez, Ernst. – Bizans sarayında ve büyük Türk (salâtin) camiinde remiz, in Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, tebliğler.
 • Diez, E. – Kubbe, in İA ve kubba in EI
 • E. – Minare, in İA.
 • Dilâver, Sadi. – Anadolu’daki tek kubbeli Selçuklu mescitlerinin mimarlık tarihi yönünden önemi, in Sanat Tarihi Yıllığı IV, İst. 1970-71.
 • Dinçol, Ali M. – Eski Anadolu dillerinde “yerleşim” ve konut, in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşim.
 • Djaïd, Hichem. – al-Kufa, in
 • Doyran, Turhan. – Pisa’da Anadolu toprağı, in Kültür ve Sanat 30, Ank. 1996 (T.İş.B. Yay.)
 • Dunãre, Nicolae. – Théorie des zones folkloriques: Critères et types (régions, zones, sous-zones, foyers ethnoculturels), in Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C-I, Ank. 1986.
 • Engin, Feyza. – Tokat seramiği Çanakkale’ye mal ediliyor, in Aydınlık (gaz.) 01.03.94.
 • Erdman, Kurt. – XIII. yüzyıl Anadolu camilerinin özel durumu, in Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi Tebliğler.
 • Erdoğan, Türker. – Çağlar boyunca Türk mimarî keramiklerinin tarihi ve teknik gelişmeleri, in – First International Congress on Turkish Tiles and ceramics, 6-11. VII.1986. İst. 1989.
 • Erez, Selçuk. – Türk evinin kökenleri, in (Cumhuriyet) DERGİ 205, 11.02.90.
 • Eruzun, Cengiz. – Doğu Karadeniz’de serenderler, in Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.V, Ank.1977.
 • Esad, Celâl. – Türk mimarîsinin saikleri, in Türk Yurdu II / 10, Temmuz 1341 (1925), Ank.
 • Esenbel, Selçuk. – Medenî davranışın aczi – II, in Toplumsal Tarih 48, Aralık 1997.
 • Esin, Emel. – “Muyanlık”. Uygur “Buyan” yapısından (Vihâra) Hakanlı muyanlığına (Ribât) ve Selçuklu han ile medresesine gelişme, in – Malazgirt Armağanı, Ank. 1972.
 • Eyice, Semavi. – Osmanlı devri Türk yapı sanatında damgalı tuğlalar, in Sanat Tarihi Yıllığı IX-X, İst. 1979-80.
 • Eyice, Semavi. – Anadolu’da Türk minareleri, in İA.
 • Eyice, Semavi. – İstanbul (tarihî eserler). Hamamlar, in İA, C5A.
 • Fant, – Les carrières des empereurs romains, in Coll. – Pierre éternelle.
 • Frangipane, Marcella. – Models of urbanisation in Eastern Anatolia, in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme, çev. Leyla Çapan.
 • Gabriel, Albert. – Bursa’da Murad Camii ve Osmanlı mimarîsinin menşei meselesi, in Vakıflar Dergisi II, Ank. 1942.
 • Gabriel, Albert. – Mosquées et médréssés ortokides, in Halil Edhem Hatıra Kitabı, Ank. 1947.
 • Gorbon, Rebii. – Türk çini mamullerinin seramik mamulleri içindeki yeri. I. Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi’nde sunulan tebliğ (basılmamış).
 • Gökbilgin, Tayyib. – XVI yüzyıl başlarında Trabzon livası, in Belleten XXVI /102, 1962.
 • Grube, Ernst – New York’ta Metropolitan Sanat Müzesi’nde ve Mr. James J. Rorimer’in özel kolleksiyonunda bulunan Türk seramik işçiliği şaheserleri, in Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi. Tebliğler.
 • Güngör, Necati. – Sabun yeniyorsa güzeldir, in Cumhuriyet 08.07.1990.
 • Güreşsever, Gönül – Altun, Ara. – Bayburt köylerinde Türk mimarî eserleri, in Sanat Tarihi Yıllığı III, İst. 1969-70.
 • Haig, T.W. – Selsebîl – salsabîl, in İA.
 • Haig, W. – Sebîl – sabîl, in ibd.
 • Heywood, J. – Kandiya, in EI.
 • Hoepfner, Wolfram. – Houses and society in classical antiquity, in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • İlter, Fügen. – Anadolu’nun erken devir Türk köprüleri ile İran köprü mimarlığı ilişkileri, in Edebiyat Fak. Araştırma Dergisi. In memoriam Prof Albert Louis Gabriel, 1978.
 • İnal, Güner. – Ortaçağlarda Anadolu’da çalışan Suriye ve Mezopotamyalı sanatçılar, in Sanat Tarihi Yıllığı XI, İst.1981.
 • İzzet, Hakkı. – İznik çiniciliği, in – Türk çini sanatından örnekler.
 • Jairazbhoy, R.A. – An outline of Islamic architecture, India 1972, in Yılmaz Önge ve ark. – Divriği Ulu Camii ve Darûşşifası.
 • Jastrow, – Si’ird, in EI
 • Kademoğlu, Osman. – Şarkışla yöresinde ortabacalı evler, in Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.V, Ank.1977.
 • Kaplan, Mehmed. – Yunus Emre ve nebatlar, in Türkiyat Mecmuası XII, 1955.
 • Karaoğuz, – Camcılık ve İstanbul’da ilk cam ve billûr fabrikası, in Türk Kültürü III. Ocak 1972.
 • Kerametli, Can. – Anadolu Selçuklu devri duvar çinileri, in – Türk çini sanatından örnekler.
 • Kerametli, Can. – Asya’dan Anadolu’ya Türk çini ve seramik sanatı, in ibd.
 • Kırımlı, Faik. – İstanbul çiniciliği, in Sanat Tarihi Yıllığı XI, İst. 1981.
 • Koch, Ebba. – Muthamman, in EI
 • Koman, M. Mes’ut. – Konya şehrinde Selçukîlerden evvelki devirlere ait eserler üzerine bazı notlar, in Konya (Halkevi Yay.) 5, İkinci Kânun (Ocak) 1937.
 • Korfman, – The citadel and lower city Troia at Dardanelles. City of war and peace in the region where seas and continents meet, in Coll. – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Koşay, Hâmit Zübeyr. – Türkiye halkının maddi kültürüne dair araştırmalar. Yapı ile ilgili sözler, in Yıllık Araştırmalar Dergisi II, Ank. Ün. İlâhiyat Fak. Yay., 1958.
 • Koşay, Hâmit Zübeyr ve Ülkü, Âkile. – Anadolu’da iptidai çanak- çömlekçilik, in TED V, 1962.
 • Köprülü, Fuad. – Ribat, in Vakıflar Dergisi II, Ank. 1942.
 • Kuban, Doğan. – The mosque and hospital at Divriği and the origin of Anatolian Turkish architecture- Anatolica II, 1968, in Yılmaz Önge ve ark. – Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası.
 • Kuban, Doğan. – İslâm sanatının yorumlanması, in – Anadolu Sanatı Araştırmaları I, İst. 1968.
 • Kuban, Doğan. – Anadolu – Türk şehri – Tarihî gelişmesi, sosyal ve fizikî özellikleri üzerinde bazı gelişmeler, in Vakıflar Dergisi VII, İst. 1968.
 • Kuban, Doğan. – Claude Cahen’in “Pre-Ottoman Turkey” adlı kitabı ve Anadolu’da Türk şehri, mimarî ve sanatı ile ilgili bazı düşünceler, in ibd. II, İst. 1970.
 • Kuban, Doğan. – Ortaçağ Anadolu Türk Sanatı kavramı üzerine, in Malazgirt Armağanı, Ank. 1972.
 • Kuban, Doğan. – Ev üzerine felsefe kırıntıları, in – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Kuban, Doğan. – Sinan ve sanatı, in – Türk kültüründe sanat ve mimarî.
 • Kuban, Doğan. – Anadolu – Türk mimarîsinde bölgesel etkenlerin niteliği, in TTKg.C.I
 • Kunter, Baki Halim. – Kitabelerimiz, in Vakıflar Dergisi II.
 • Kuran, Aptullah. – Koca Sinan’ın mimarlık felsefesi, in (Milliyet) Sanat Dergisi 184, 15 Ocak 1988.
 • Küçükerman, Önder. – Dolmabahçe Sarayı ve ünlü kristalleri, in SKYLIFE 11 / 97 (THY Yay.)
 • Küçükkömürcü, A. Muhtar. – Balaban’da bir ev, in Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri C-V, Ank. 1977.

– Leveau, Philippe. – Aspects de l’espace domestique dans l’habitat urbain antique des pays devenus musulmans autour de la Méditerranée, in Coll. – L’habitat traditionnel dans les pays musulmans autour de la Méditeranée.

 • Megav, A.H.S. – Zeuxippus ware again, in – Recharches sur la céramique byzantine.
 • Minorsky, – Merend, in İA.
 • Marçais, – Ribât, in İA.
 • Mülâyim, Selçuk. – Trabzon Ayasofya’sının tarihlenmesinde geometrik bir kompozisyonun kronolojik değeri, in Sanat Tarihi Yıllığı IX-X, İst. 1979-80.
 • Neve, – Housing in Hattusa, the capital of the Hitite kingdom, in Coll – Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Nikolakopoulos, Georges. – Réflexions sur l’esthétique de la céramigue byzantine.
 • Oğuz, Burhan. – Approche à l’étude de l’organisation de chantier de construction à l’épogue seldjoucide, in Uluslararası Türk – İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 14-18 Eylül 1981, İst.
 • Oğuz, Burhan. – On the origins of the Ottoman building material’s standardisation in the XVI th century, in Uluslararası Türk – İslâm Bilim ve Teknoloji Kongresi, İst 28 Nisan- 2 Mayıs 1986.
 • Oral, – Anadolu medeniyetleri sergisi hakkında, in Milliyet Aktüalite, Pazar 22.05.1983.
 • Orazi, R. – Mashrabiyya (In İran), in EI
 • Orhonlu, Cengiz. – Meslekî bir teşekkül olarak kaldırımcılık ve Osmanlı şehir yolları hakkında bazı düşünceler, in Güney – Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi I, İst. 1972.
 • Otan, Ümit. – Muğla’nın simgesi, bacalar, in Cumhuriyet (gaz) 27.08.90.
 • Öktem, Gönül ve Aydoğmuş A. İhsan. – Bir parça kille çamaşırlar bembeyaz, in Kelebek (Hürriyet eki) 23.03.1989.
 • Ölçer, Nazan. – Seramik: Zanaattan sanata, in Méditerranéa. Seramikte gelenek ve çağdaşlık. Önsöz. İst. 1998.
 • Öney, Gönül. – Anadolu Selçuklu sanatında balık figürü, in Sanat Tarihi Yıllığı, İst. 1966-68.
 • Öney, Gönül. – Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler devri ahşap teknikleri, in ibd. HI, İst. 1969-70.
 • Öney, Gönül. – Anadolu Selçuklu mimarîsinde antik devir malzemesi in Anadolu (Anatolia) XII, 1968, Ank.1970.
 • Öney, Gönül. – 1978-79 ve 1981 yılı Samsat kazılarında bulunan İslâm devri buluntularıyla ilgili ilk haber in Arkeoloji – Sanat Tarihi Dergisi I, İzmir 1982.
 • Önge, Yılmaz. – Eski Türk hamamlarında aydınlatma, in Vakıflar Dergisi XII, Ank 1978.
 • Öymen, Edip Emil. – İznik çinisinin saltanatı 30 yıl, in Cumhuriyet (gaz.) 23.07.89.
 • Özdoğan, Mehmet. – Kulübeden konuta: mimarlıkta ilkler, in , Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme.
 • Öztürk, Said ve Sarıyıldız, Gülden. – Sabun, in TOMBAK 15, 1997.
 • Paker, Mükerrem. – Anadolu Beylikler devri keramik sanatı, in Sanat Tarihi Yıllığı I, İst. 1965.
 • Parman, Ebru. – The pottery from St. John’s Basilica at Ephesus, in – Recharches sur la céramique byzantine.
 • Pritsah, Omelyan. – Kara – Hanlılar, in İA.
 • Proudfoot, V.B. – Experiments in archaelogy, in Science Journal III / 11.Nov. 1969. London.
 • Rabbat, Nasser. – Ribât, in
 • Rabbat, Nasser. – Shadirwan in
 • Refik, – Azerbaycan “Deye”lerine dair, in Azerbaycan Yurt Bilgisi, C.I, Sayı 11, İst. 1932.
 • Rogers, J. M. – Wagf and patronage in Seljuk Anatolia. The epigraphic evidence, in Anatolian Studies XXVI, London 1976.
 • Ruben, W. – Anadolu’nun yerleşme tarihi ile ilgili görüşler. Koçhisar’ın Tuz gölü batısındaki step köylerinde 1946 Eylülünde yapılan bir araştırma gezisinin sonuçları, in Ün. DTCF Dergisi V/4, 1947.
 • Ruska, J. – Sabun, in İA.
 • Sandalcı, Mert – Göğer, Zihni. – Tuğlalar, in TOMBAK 17, 1997.
 • Saydam, Abdullah. – Kamu hizmeti yaptırma ve suçu önleme yöntemi olarak Osmanlılar’da kefâlet usulü, in Tarih ve Toplum 164. Ağustos 1997.
 • Schmid, H. – Çini, in İA.
 • Sözen, Metin. – Anadolu – Türk mimarîsinde yapı alanının örgütlenmesi konusunda kısa bir açıklama – Önsöz, in Ahmet Refik – Türk Mimarları, İst. 1977.
 • Streck, M. – Kantara, in EI
 • Streck, M. – Kaysâriyya, in ibd.
 • Strzygowski, Joseph. – Türkler ve Orta Asya sanatı meselesi, in Türkiyat Mecmuası III, İst. 1935.
 • Strzygowski, Joseph. – Türkler ve Şimali Asya sanatının buz devrindeki menşei, in Ülkü 49, Mart 1937.
 • Şahin, Behzat. – Adatepe Köyü’nün taş ustaları yine iş başında, in Cumhuriyet (gaz.) eki 2, 08.93.
 • Şahin, Faruk. – Kütahya çini – keramik sanatı ve tarihinin yeni buluntular açısından değerlendirilmesi, in Sanat Tarihi Yıllığı IX-X, İst. 1981.
 • Tamer, Hadi H. – Türk çinilerinin terkip ve tekniğine dair bazı tahlil, müşahede ve mukayeseler, in Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi Tebliğler.
 • Tan, Nail. – Batı Karadeniz bölgesinde ahşap kapı kilitleri, in Kültür ve Sanat 34, 1997 (T.İş B. Yay.).
 • Tansuğ, Sezer. – Sinan’ın üç evresi, in (Milliyet) Sanat Dergisi 184, 15 Ocak 1988.
 • Tanyeli, Gülsün ve Uğur. – 16. yüzyıl Osmanlı mimarlık teknolojisi, in – Türk kültüründe Sanat ve mimarî. Klasik dönem sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler, İst. 1993.
 • Tanyeli, Uğur. – Batılılaşma dönemi öncesinin Türk mimarlığında Batı etkileri (14.-17. yüzyıl), in ibd.
 • Tanyeli, Uğur. – İstanbul’un ahşap geleneği. Bir tarihlendirme denemesi, in İSTANBUL (Dergi- Tarih Vakfı Yay.) 25, Nisan 1998.
 • Tekin, Şinasi. – Ev bark nedir? in Tarih ve Toplum 89, Mayıs 1991.
 • Toker, Rahmi. – Mangal için odun standardı, in Standard Dergisi (T.S.E. Yay.) 166, Ekim 1975.
 • Troupean, G. – Kanîsa, in
 • Tuncer, Orhan Cezmi. – Diyarbakır, Mardin ve dolaylarında bazı Hıristiyan dinî yapılarında Türk – İslâm mimarî unsurları, in Sanat Tarihi Yıllığı V, İst. 1972-73.
 • Tuncer, Orhan Cezmi. – Anadolu Türk Sanatı ve yerli kaynaklarla ilişkiler üzerine bir deneme, in Vakıflar Dergisi XI.
 • Tuncer, Orhan Cezmi. – Anadolu’nun ilk dört Selçuklu kumandanı ve yaptırdığı yapıların özellikleri, in Vakıflar Dergisi XII, Ank. 1978.
 • Tuncer, Orhan Cezmi. – Orantı ve modül üzerine Selçuklu yapılarından bazı örnekler, in Vakıflar Dergisi XIII, Ank. 1981.
 • Tuncer, Orhan Cezmi. – Rönesans ve klasik Osmanlı dönemi dinî yapılarda kubbenin amaç ve uygulanış açısından karşılaştırılması, in Vakıflar Dergisi XVIII, Ank. 1984.
 • Turan, Osman – Mübâzizeddin Er. – Tokuş ve vakfiyesi, in Belleten 43, 1947.
 • Turan, Osman. – Celâleddin Karatay, vakıfları ve vakfiyeleri, in Belleten 45, 1948.

– Uğurlu, Hikmet. – Kültür süpürgesi süpürüldü, in Cumhuriyet (gaz.) 27.07.97.

 • Ünal, İsmail. – Çin porselenlerine ait kaynaklar, in Ün. İlahiyat Fak. Dergisi C. IX, 1961.
 • Ünal, Rahmi Hüseyin. – Iğdır yakınlarında bir Selçuklu kervansarayı ve Doğubayazıt, Batum kervan yolu hakkında notlar, in Sanat Tarihi Yıllığı III, İst 1960.
 • Ünal, Rahmi Hüseyin. – Az tanınan ve bilinmeyen Doğu Anadolu kümbetleri hakkında notlar, in Vakıflar Dergisi XI.
 • Waelkens, Marc. – Introduction, in – Pierre éternelle.
 • Waelkens, Marc. – Extraction et prémanufacture dans le monde Hitite, in ibd.
 • Wild, H. – Hanlar ve evler hakkında bir tetebbü, in Yeni Mecmua, Sayı 75, 1 Mayıs 1339- 1923
 • Yalgın, Ali Rıza. – Çok iptidai çömlekçilik, in Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, IV, 1940.
 • Yavuz, Ayşıl Tükel. – Divriği Ulu Camisi hünkâr mahfili tonozu, in Yılmaz Önge ve ark. – Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası.
 • Yayla, Satılmış. – Boyabat’ın Yaylacılı köyünde halk mimarîsi, in Halk bilimi 9, Haziran 1975.
 • Yazıcı, Erdal. – Süpürgenin hamaratlığı, in (Cumhuriyet) DERGİ 86, 18.10.87.
 • Yenişehirlioğlu. – Filiz. – L’architecture domestique ottomane: évolution his- torique et étude des deux exemples situés à İstanbul, in – L’habitat traditionnel dans les pays musulmans autour de la Méditerranée. 3.
 • Yenişehirlioğlu, Filiz. – XIV. – XV. yüzyıl mimarî örneklere göre Bursa kentinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi, in TTKg IX / 3.
 • Yenişehirlioğlu, Filiz. – İstanbul Tekfur sarayı Osmanlı dönemi çini formları ve Eyüp Çömlekçiler mahallesi yüzey araştırmaları, in Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bildiriler, Kültür Bak. Yay. 1995.
 • Yenişehirlioğlu, Filiz. – La céramique glaçurée de Gülpınar, in – Recherches sur la céramique byzantine.
 • Yetkin, Şerare. – Anadolu Selçuklularının mimarî süslemelerinde Büyük Selçuklulardan gelen bazı etkiler, in Sanat Tarihi Yıllığı II, İst. 1966-68.
 • Yetkin, Şerare. – Kütahya dışındaki Kütahya çinileri ile süslü eserler, in – Kütahya.
 • Yücel, Erdem. – Mimar Sinan mescidi, in Sanat Tarihi Yıllığı III. İst. 1969- 70.

– Zalesskaya, V. N. – La céramique byzantine des XIIe- XIIIe siècles, in Coll. – Recherches sur la céramique byzantine.