Kısa Bibliografya

Kültür Eserleri > THKK 1 - Giriş, Beslenme Teknikleri > Kısa Bibliografya

KISA BİBLİYOGRAFYA

Burada sadece bu ciltte atıf yapılan kitap ve makaleler verilmiştir. Tam bibliyografya eserin sonunda bulunacaktır. “Kısaltmalar”da gösterilenler burada yeniden yazılmamıştır.

Abû’l Farac Tarihi

Acar, İ. H.

2 cilt, Ankara 1945

Zara Folkloru Sivas 1975

Acıpayamlı, O. Zanaatlar Sözlüğü, Ankara 1976
Adontz, N. Histoire d’Arménie, Paris 1946
   
AEP – OECE La Valeur alimentaire et thérapeutique des Fruits et Légumes, 1961
Ahmet Refik Hicri On ikinci Asırda İstanbul Hayatı, İst. 1930
Ahmet Refik Hicrî On üçüncü Asırda İstanbul Hayatı (1200-1255), İst. 1932
Ahmet Refik On altıncı Asırda İstanbul Hayatı, İst. 1935
Akdağ, M. Celâli İsyanları (1550-1603), Ank. 1963
Akdağ, M. Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 2 cilt, 1971, 1974
Aksaraylı Kerimeddin Mahmud Selçukî Devletleri Tarihi, Ank. 1944
Aksoy, Ö. A. Atasözleri ve Deyimler, Ank. 1965
Albright, W. F. The Archeology of Palestine, Middlesex 1963
Alkım, U. B. Anatolie I, Archaeologia Mundi
Alper, C. Çeşitli Yönleriyle Van, Ank. 1974
And, M. Dionysos ve Türk Köylüsü, İst. 1962 Geleneksel Türk Tiyatrosu. Kukla, Karagöz, Ortaoyunu, Ank. 1969
Andreasyan, H. D. Polonya’lı Simeon’un Seyahatnamesi. İst. 1964
Archeologia No. 7, nov-déc. 1965
Arısoy, S. Sakarya’da Balıkçılık, İst. 1968
Âşık İhsani Ozan Dolu Anadolu, İstanbul 1973
Audin, A. Les Fêtes Solaires, P.U.F., Paris 1945

 

Balıkhane Nazırı

Ali Rıza Bey

 

Bir Zamanlar İstanbul, Haz.: N. A.Banoğlu

Barnette, H. G. Innovations: The Basis of Cultural Change, N.Y. 1952
Barthold-Köprülü İslâm Medeniyeti Tarihi, 1962
Barthold, W. Histoire des Turcs d’Asie Centrale, Paris 1945
Bastide, R. Anthropologie appliquée, Paris 1971
Başkan, Ö. Türkiye’deki Köy İsimleri Üzerine Bir Deneme, İst. 1967
Bataille, G. La Peinture Préhistorique. Lascaux ou la Naissance de I’Art, Skira, 1955
Bayrav, S. Roman Dillerinin Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul 1967
Beau, M. Le Lait et l’Industrie Laitiére, Paris 1949
Beğenç, C. Anadolu Mitolojisi, İst. 1967
Belenitzky, A Asie Centrale, Archaeologia Mundi, Genève 1968
Benedict, R. Patterns of Culture, London 1966
Berkes, N. Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma, Ank. 1942
Bıjışkyan, P. Minas (Trabzonlu) Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası 1817-1819, terc. H. D. Andreasyan, İst. 1969
Bilgiç, E. Kapadokya Metinlerinde geçen yerli Apellatifler ve bunların Eski Anadolu Dilleri İçerisinde Yeri, Ank. 1953
Bohanan, P. Social Anthropology, N.Y. 1963
Boulos, J. Les Peuples et les Civilisations du Proche-Orient. Essai d’une Histoire comparée, Leiden 1961
Burney, Ch. — Lang, D. M. The Peoples of the Hills, Ancient Ararat and Caucasus, London 1971
Büyüka, B. Ö. Abhaz Mitolojisi Anaç nu? İstanbul 1971

 

Caferoğlu, A. Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, İst. 1944 Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, İst. 1948

Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, İstanbul 1946

Cahen, Cl. Pre-Ottoman Turkey, N.Y. 1968
Cami (Baykurt) Osmanlı Ülkesinde Hristiyan Türkler, İst. 1932
Capart, J. et Contenau, G. Histoire de l’Orient Ancien, 1949
Cem, İ. Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İst. 1970
Cevdet Paşa

Charles-Picards, G. and C.

Tarih-i Cevdet, 12 cilt, İst. 1309.

Daily Life in Carthage at the Time of Hannibal, London 1961

Chevalier, A. Le Café, Paris 1944
Childe, G. What happened in History, Middlesex 1975
Choisy, M. La Métaphysique des Yogas, Genéve 1948
Clauson, G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford 1972
Conteneau, G. La Civilisation des Hittites et des Hurrites de Mitanni, Paris 1948

La Civilisation Phénicienne, Paris 1949

Cumont, F. Oriental Religions in Roman Paganism, New York 1956
Czaplicka, M. A. The Turks of Central Asia in History and at the Present Day. An Ethnological Inquiry into the Pan-Turanian Problem, London 1973 (ilk basım 1918)

 

Deguignes Hun’ların, Türk’lerin, Moğol’ların ve daha sair Tatarların Tarihi Umumisi, terc. Hüseyin Cahit, 8 cilt, İst. 1923
Deveciyan, Karakin (Dersaadet Balıkhane Merkez Müdiri) Bahk ve Balıkçılık, İstanbul 1331
Diehl, Gh. Les Grands Problèmes de l’Empire Bysanti Paris 1943
Dilâçar, A. Türk Diline Genel Bir Bakış, Ank, 1964
Dilâçar, A. Dil, Diller ve Dilcilik, Ank. 1968
Devellioğlu, F. Türk Argosu, Ank. 1955
Delaporte, L. Le Proche-Orient Asiatique
Deny, J. Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), terc. A. Elöve, İst 1941
Der Nersessian, S. The Armenians, Norwich 1969
Divitçioğlu, S. Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İst. 1971
D’Ohson, M. Moğol Tarihi, İst. 1341-1343
D’Ohson, M. 18. Yüzyıl Türkiye’sinde Örf ve Âdetler, çev. Z. Yüksel
Dolapönü, Metropolit Hanna  

Tarihte Mardin, Itr-el-Nardin fi Tarih Merdin, İst. 1972

Dor, R. Contribution à l’Etude des Khirghiz du Pamir Afghan, Cahiers TURCICA, I
Ducassé, P.

Duchesne-Guillemin, J.

Histoire des Techniques, Paris 1945

Le Croissant Fertile. La Découverte de l’Asie Antérieure,

Paris 1963

  Ormazd et Ahriman. L’Aventure Dualiste dans

l’Antiquité Paris 1953

Dumézil, G. Documents Anatoliens sur les Langues et les Traditions du Caucase, IV, Récits Lazes (Dialecte d’Arhavi), Paris 1967
Dussaud, R. Prélydiens, Hittites et Achéens, Paris 1958

 

Early, S. L. Highland Peoples of Anatolia, Middlesex 1963
Eflâki, A. Ariflerin Menkibeleri, terc. T. Yazıcı, 2 cilt, İst. 1973
Eliade, M. Le Chamanisme et les Techniques archaïques de 1’Extase, Paris 1974
Eraş, E. Türkçenin Gelişme Sorunları ve Parlak Geleceği, İst. 1972
Erdem, Ali Fuat Paris’ten Tih Sahrasına, Ank. 1949
Erdentuğ, N. Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki, Ank. 1956
Erdentuğ, N. Sün Köyünün Etnolojik Tetkiki, Ank. 1959
Eremya Çelebi, K. İstanbul Tarihi. XVII. Asırda İstanbul, İst. 1952, terc.: H. Andreasyan
Ergin, M. Orhun Abideleri, İst. 1973
Erhat, A. Mavi Anadolu, Ank. 1969
Ertem, H. Boğazköy Metinlerine göre Hititler Devri Anadolu’sunun Faunası, Ank. 1965
Ertem, H. Boğazköy Metinlerine göre Hititler Devri Anadolu’sunun Florası, Ank. 1974
Evliya Çelebi Seyahatname’den Seçmeler, haz.: N. Atsız, İst. 1971
Eyüboğlu, E. K. Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, 2 cilt İst 1973-75
Eyüboğlu, İ. Z. Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar, İstanbul 1968

 

F A O Legumes in Agriculture, Roma 1953
Fırat, M. Şerif Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ank. 1961
Finley, M. I. The World of Odysseus, Middlesex 1972
Firth, R. W. Element of Social Organisation, London 1951
Frank, A. G. Sociology of Development and Underdevelopment- of Sociology, Buffalo 1967
Frolow, A. Recherches sur la Déviation de la IVe Croisade vers Constantinople, Paris 1955

 

Gabriel, A. Voyages Archéologiques dans la Turquie Orientale, 2 cilt, Paris 1940
Galanti, Avram Hammurabi Kanunu, İst. 1341-1925
Garelli, P. Les Assyriens en Cappadoce, Paris 1963
Garelli, P. Le Proche-Orient Asiatique. Des Origines aux Invasions des Peuples de la Mer, Paris 1969
Gazimihal, M. R. Türk Nefesli Çalgıları (Türk Ötkü Çalgıları), Ank. 1975
Gelibolulu Mustafa Âlî Mevâ’idü’n-Nefâis fi Kavâ’idi’l-Mecalis. 16. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Gelenekler – Görenekler ve Sosyal Hayat, İstanbul 1975
Gérillot-Vinet,A. et Guyot, L. Les Epices, Paris 1963
Giraud, B. L’Empire des Turcs Célectes, Paris 1960
Gaziantep Halk Bilgisi Derlemeleri I (Gaziantep Âdetleri), Gaziantep 1959
Goloğlu, M. Anadolu’nun Millî Devleti Pontos, Ank. 1973
Göğünç, N. XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İst. 1969
Gökalp, Ziya Türk Medeniyeti Tarihi, 2 cilt, İst. 1974
Gökalp, Ziya Hars ve Medeniyet, Ank. 1972
Gökalp, Ziya Türk Töresi, İst. 1975
Gökbilgin, M. Tayyib XV-XVI. Asırlarda Edime ve Paşa Livası. Vakıflar, Mülkler, Mukataalar, İstanbul 1952
Gölpınarlı, A. Pir Sultan Abdal, Hayatı, Sanatı, Şiirleri, İstanbul 1963
Gordon, M. M. Assimilation in American Life: the Role of Race, Religion and National Origin, N.Y. 1964
Courney, O. R. The Hittites, Suffolk, 1962
Gökyay, O. Ş. Dedem Korkutun Kitabı, İst. 1973
Griéger, P. La Caractérologie Ethnique. Approche et Compréhension des Peuples, P.U.F., 1961
Grousset, R. L’Empire du Levant, Histoire de la Question d’Orient, Paris 1949
Grousset, R. Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, 3 cilt, Paris 1934-1936
Grousset, R. L’Empire des Steppes, Paris 1960
Grousset, R. Histoire de l’Arménie, Paris 1973
Grousset, R. et Deniker, G. La Face de l’Asie, Paris 1962
Gül, Y. Tunceli’de Şavaklar, Ankara 1976
Günaltay, Ş. Yakın Şark II, Anadolu. Ank. 1946
Gürata, M. Unutulan Âdetlerimiz ve Loncalar, Ank. 1975
Güzelbey, C. C. Gaziantep Folklorundan Notlar, C. 1, Gaziantep 1959

 

Halbwachs, M. Morphologie Sociale, Paris 1946
Halikarnas Balıkçısı Anadolu Efsaneleri, İst. 1957
Halikarnas Balıkçısı Anadolu’nun Sesi, İst. 1971
von Hammer Histoire de I’Empire Ottoman, trad. Dochez, Paris 1844
Hegel La Raison dans l’Histoire. Introduction à la Philosophie de l’Histoire. Trad. Papaioannou, Paris 1965
Herodotus The Histories, Middlesex 1965
Hotham, D. Türkler, İstanbul 1973
Hrbas, M. and Knobloch, E. The Art of Central Asia, London 1965
Huizinga, J. Homo Ludens. Essai sur la Fonction Sociale du Jeu, 1951
Hüsamettin (Hüseyin) Amasya Tarihi, 4 cilt, İst. 1328-1330
Hüseyin Heykel Hâzret-i Muhammed Mustafa. Terc.: Ö. Rıza Doğrul, İst. 1948
İbn Batuta Seyahatnâmesi, terc. M. Şerif, İst. 1333-1335
Işıltan, F. Urfa Bölgesi Tarihi, İst. 1960
İbn Fazlan Seyahatnâmesi Tercümesi, haz. R. Şeşen, İst. 1975
İbnülemin, M. Kemal İ. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, 1945-1955
İbrahim Hakkı (Erzurumlu) Marifetnâme, 4 cilt. İst. 1974
İmadüddin Isfahanî Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, terc. K. Burslan, İst. 1943
İnan, A. Manas Destanı, İst. 1972
Jones, . H. A. and Mann, L. K. Onions and their Allies, London 1963
İpşiroğlu, M. Ş. ve Eyüboğlu, S. Fatih Albümüne Bir Bakış, İst. 1955
İsmail Hüsrev Türkiye Köy İktisadiyatı, Ank; 1934
Katça, R. ve Koşay, H.Z. Karaçay – Malkar Türklerinde Hayvancılık ve bununla ilgili Gelenekler. Ank. 1954
Kardiner, A. The Individual and his Society, N. Y. 1939
Kardiner, A. The Psychological Frontiers of Society, N.Y. 1945
Karst, J. Mythologie Arméno-Caucasienne et Hétito – Asianique, Zurich 1948
Kahane, H. and R. and Tietze, A. The Lingua franca in the Levant, Urbana 1958
Kalças, E. Lyle Food from the Field. Edible Wild Plants of Aegean Turkey, Bornova-İzmir 1974
Karpat, K. Çağdaş Türk Edebiyatında Sosyal Konular
Kınal, F. Arzava Memleketleri’nin Mevkii ve Tarihi, Ank. 1953
Kirzioğlu, F. Kars Tarihi I, İst. 1953
Kirzioğlu, F. Kürtlerin Kökü, Ank. 1963, I. Bölüm. Diyarbakır Tanıtma Derneği Yayınlarından Sayı 9.
Kanuni Devrinde İstanbul, Kanunî Devrinde İstanbul, Terc. Fuat Carim, İst. 1964
Kasım, N. (Nâşiri) Pir Sultan Abdal, Hayatı ve Şiirleri, İstanbul 1963
Klaviyo Timur Devrinde Kadis’ten Semerkand’a Seyahat, terc.: Ö. R. Doğrul, Birinci Ks.
Kocatürk, V. M. Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1970
Kolpaktchy, G. Livre des Morts des Anciens Egyptiens, Paris 1973
Konyalı, İ. H. Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964
Konyalı, İ. H. Akşehir, İst. 1945
Korkmaz, Z. Güneybatı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi, Ankara 1956
Koşay, H. Z. Ankara Budun Bilgisi, Ank. 1935
Koşay, H. Z. Anadolu’nun Etnografya ve Folkloruna dair Malzeme – Alacahüyük, Ank. 1951
Koşay, H. Z. ve Ülkücan, A. Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı, Ank. 1959
Kroeber, A. L. and Kluckhon, A. Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions, Mass. 1952
Köprülü, F. Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ank. 1959
Köprülü, F. Mısır’da Bektaşilik, VI. cilt Türkiyat Mecmuası’ndan aynı basım, 1940
Köprülü, F. Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, Ankara 1976
Köprülü, F. Türk Saz Şairleri I, Türk Edebiyatında Âşık Tarzının Menşe ve Tekâmülü – XVI. ve XVII. Asır Saz Şairleri, Ankara 1962
Köprülü, O. F. Türkler ve Türkiye hakkında bilinmeyen veya az bilinen İngilizce Kaynaklar. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü yayınlan 41-A3’den ayrı basım.
Köprülüzade, M. F. Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1928
Köprülüzade, M. F. Influence du Chamanisme Turço-Mongol sur les Ordres mystiques musulmans, İstanbul 1929
Köy Envanter Etütlerine göre Muş Ank. 1964, Köyişleri Bakanlığı Neşriyatı
Köy Envanter Etütlerine göre Diyarbakır Ank. 1966
Krader, L. Social Organisation of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague 1963
Kuban, D. Sanat Tarihimizin Sorunları, İst. 1975
Kudret, C. Karagöz, 2 cilt, Ank. 1968
Kutlu, S.-Duralı, T. Gılgameş Destanı, İst. 1973

 

Lady Montagu Türkiye’den Mektuplar, çev. B. Şanda, İst. 1973
Le. Bon, Gustave Psychologie des Foules, Paris 1971
Leroi-Gourhan, A. Milieu et Techniques, Paris 1945
Leroi-Gourhan, A. L’Homme et la Matiére, Paris 1971
Lewis, R. Osmanlı Türkiye’sinde Gündelik Hayat (Âdetler ve Gelenekler), İstanbul 1973
Malinowski, B Une Théorie Scientifique de la Culture, Paris 1968
Mantran, R. İstanbul dans la seconde Moitié du XVIIe Siécle. Essai d’Histoire institutionnelle, économique et sociale, Paris 1962
Mantran, R. La Vie quoditienne à Constantinople au Temps de Soliman le Magnifique, Paris 1965
Massé, H. Croyances et Coutumes Persanes, 2 cilt, Paris 1938
Masson, V. M. and Sarianidi, V. I. Central Asia. Türkmenia before the Achaemenids, Thames and Hudson 1972
Mauss, M. Manuel l’Ethnographie, Paris 1967
Mazahéri, A. La Vie quotidienne des Musulmans au Moyan Age, Xe au

XIIIe Siécle, 1951

Mehmet Arif. Başımıza Gelenler, İst. 1321
Mélikoff, I La Geste de Melik Danişmend, 2 cilt, Paris 1960
Mellaart, J. Çatal Hüyük, une des premiéres Cités du Monde, İsviçre 1971
Merrill, F. E. Society and Culture, N.Y. 1957
Millî Folklor Araştırma Dairesi Türkiye Belirli Günler Takvimi, yay. No. 8, Ankara 1973
Miroglio, A. La Psychologie des Peuples, Paris 1971
Miroğlu, İ. XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, İst. 1975
               Moğolların Gizli Tarihi Ank. 1948
von Moltke, H. Türkiye’deki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar, Ank. 1960
Montandon, G. L’Ologénèse culturelle. Traite d’Ethnologie cyclo-culturelle et d’Ergologie systématique, Paris 1934
Moret, A. Histoire de l’Orient
Masson-Oursel, P. La Pensée en Orient, Paris 1949
Morazé, Ch. Introduction à l’Histoire économique, Paris 1952
Moscati, S. L’Orient avant les Grecs, Paris 1963
Moscati, S. The World of the Phoenicians, London 1968
Müller, F. Max Lectures on the Science of Language I, 1891, yeni bas. 1899
Müsahipzade Celâl Eski İstanbul Yaşayışı, İst. 1946
Musset, L. Les Invasions. Le Second Assaut contre l’Europe chrétienne, Paris 1971

 

Nalbantoğlu, Ü Türkiye Deniz Balıklan Sözlüğü, İ.Ü. Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayını No. 2, İst. 1954
Nasrattınoğlu, İ. Ü. Anamın (Afyonkarahisar) Yemekleri, Ank. 1974
Nicolas, M. Poissons et Pêche en Turquie, Paris 1974
Nirun, N. Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara, 1969
Nizamülmülk Siyasetname. Terc. M. S. Çavdaroğlu, İst. 1954
Noghumaka, Şora B. Adige-Hâtikhe Çerkes Tarihi, İst. 1974
Nüzhet, S. ve Fend, M. Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı, Konya 1926
L’Odyssée Trad. M. Dufour et J. Raisin, Paris 1965

 

Ongan, H. Ankara’nın 1 No.lu Şer’iye Sicili, Ankara 1958

 

Ögel, B. İslâmiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ank. 1962
Ögel, B. Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 2 cilt, İst. 1971
Önder, M. (haz.) Mevlâna’nın 700. ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri (1973). Bildiriler
Öz, T. Turkish Seramics, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı y.
Özbel, Kenan El Sanatları. Kaşıkçılık
Öztelli, C. Pir Sultan Abdal. Bütün Şiirleri, İstanbul 1971
Özulu, Y. E. Kayserim, Ank. 1973

 

Pakalın, M. Zeki Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 cilt, İstanbul 1971
Palmer, L. R. Mycenaeans and Minoans, London 1965
Park, R. E. and Burgess, E. W. Introduction to the Science of Sociology, Chicago 1921
Pelliot, P. Notes sur l’Histoire de la Horde d’Or, suivi de quelques Noms Turcs d’Hommes et de Peuples finissant en “ar”, Paris 1950
Piotrovsky, B. B. ve ark. Ourartou, Neapolis des Scythes, Kharezm, Paris 1954
de Plan-Carpin Histoire des Mongols, trad. P. Cl. Schmitt, Paris 1961
de Planbol, X. De la Plaine pamphylienne aux Lacs pisidiens. Nomadisme et Vie paysanne, Paris 1958
Pretexta-Lecomte Türkiye’de Sanatlar ve Zanaatlar, On dokuzuncu yy Sonu.
Püsküllüoğlu, A. Efsaneler, Ank. 1971
Ramsay, W. M.

Räsänen, M.

Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, terc. M. Pektaş, İst. 1961

Versuch eines etymologischen Worterbuchs der Türk- sprachen, 2 cilt, Helsinki 1961-1971

Ravendî Râhat-üs Sudûr ve Ayet-üs-Sürur, terc. A. Ateş, 2 cilt, Ank. 1960
Rappoport, Ch. La Philosophic de l’Histoire comme Science de l’Evolution, Paris 1925
Read, H. The Meaning of Art, London 1951
Redfield, R. Human Nature and the Study of Society, Chicago 1962
Ribard, A. La Prodigieuse Histoire de 1’Humanite, Paris 1947
Rice, Tamara T. The Scythians, London 1958
Robert, L. Noms indigènes dans l’Asie Mineure Gréco-Romaine, Paris 1963
Roheim, G. Origine et Fonction de la Culture, trad. R. Dadoun, 1972
Rousseau, P. Histoire des Techniques, Paris 1956
Roux, J.-P. Les Traditions des Nomades de la Turquie méridionale, Paris 1970
Roux, J.-P. Faune et Flore sacrées dans les Sociétés Altaïques, Paris- 1966
Russell, B. Authority and the Individual, London 1949
Sakaoğlu, N. Çeşm-i Cihan Amasra, İst. 1966
Sakaoğlu, S. Gümüşhane Masalları, Ank. 1973
Sapir, E. Language: An Introduction to the Study of Speech, N.Y. 1935
Selected Writings of E. Sapir. Language, Culture, Personality. Edited by D.G. Mandelbaum, Berkeley 1968
Sarton, G. Introduction to the History of Science, 3 vol., Baltimore 1953
Sencer, M. Dinin Türk Toplumuna Etkileri, İst. 1968
Smith, W. R. Lectures on the Religion of the Semites, London, 2nd.ed„ 1894
Soykut, İ. H. Türk Atalarsözü Hazinesi, İst. 1974
Spuler, B. Iran Moğolları, Ank. 1957
Stern, F. The Varieties of History, from Voltaire to the Present, N.Y.-1956
Strabo The Geography of Strabo, Translated by H. L. Jones, London 1969 (Anadolu ve Yakın Doğu ile ilgili 5 cilt)
Strabon Coğrafya. Çev.: A. Pekman, Kitap XII/B1. 1-8, İst. 1972
Süryanî Mâr-Yeşua Vakayi’name, İst. 1958
Sümer, F. Oğuzlar, (Türkmenler), Ank. 1972
Sümer, F Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1976
Şemsettin Sami (Fraşeri) Kamus-ül Âlâm
Şeref Han Şerefnâme, Kürt Tarihi, terc. M. E. Bozarslan, İst 1975
Talât Paşa’nın Hatıraları, İst. 1946
Tanrı Buyruğu Terc. Ö. Rıza Doğrul, 2 cilt, İst. 1947
Tanyol, C. Örf ve Âdetler Sosyolojisi Bakımından San’at ve Ahlâk, İ.Ü.E.F. yayınları No. 577
Tarım, C. Hakkı Kırşehir Ansiklopedisi, Tarih-Coğrafya-Etnografya ve Bibliyografya Sözlüğü, fas. 1, Ank. 1960
Tekin Alp Türkleştirme, İst. 1928
Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine bir Deneme, Ank. 1974
Togan, Z. Velidî

Toprak, B.

Umumî Türk Tarihine Giriş, İst. 1946

Yunus Emre Divanı, İstanbul I960

Tökin, F. Türkiye’de Halk Hareketleri, İst. 1968
Traditions et innovation. Rencontres Internationales de Genève, Baconniére 1956
Trevelyan, G. M. English Social History, London 1954
Turan, O. On iki Hayvanlı Türk Takvimi, İst. 1941
Turan, O. Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ank. 1958
Turan, O. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ank. 1965
Turan, O. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, 2 cilt, İst. 1969
Turan, O. Selçuklular Zamanında Türkiye, İst. 1971
Tütengil, C. O. Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve Sorunları, İst. 1975
Tylor, E. B. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom, Mass. 1958

 

Uluçay, M. Çağatay XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İst. 1944
Uluçay, M. Çağatay XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İst. 1955
Uluçay, M. Çağatay Atçalı Kel Mehmet, İst. 1968
UNESCO Etude des Civilisations des Peuples de l’Asie Centrale. Conférence Internationale sur l’Archéologie, I’Histoire et les Arts de l’Asie Centrale pendant la Période Kouchane, Douchambé (Tacikistan) 1968, Rapport final
Uzun çarşılı, İ. H. Osmanlı Devleti Teşkilâtına Methal, İst. 1941
Uzun çarşılı, İ. H. Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları, 2 cilt, Ank. 1943
Uzun çarşılı, İ. H. Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ank. 1945
Uzun çarşılı, İ. H. Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ank. 1948
Uzun çarşılı, İ. H. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ank. 1965
Uzun çarşılı, İ. H. Osmanlı Tarihi I, Ank. 1961
Uzunçarşılıoğlu, İ. H. Kitabeler, 2 cilt, İst. 1345-1927

 

Ünver, S. Fatih Devri Yemekleri, İst. 1952
Ünver, S. Atasözleri, İzmir 1968

 

Vasiliev, A. A. Histoire de l’Empire Bysantin, 2 cilt, Paris 1932
Vergilius Aeneas, terc. O. Akşit, I-III, 1st. 1971
Vernant, J.-P. Les Origines de la Pensée Greoque, Paris 1962
Vladimirtsov, B. Y. Moğolların İçtimai Teşkilâtı. Moğol Göçebe Feodalizmi. Ank. 1944
Vryonis, S. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamisation from the eleventh through the fifteenth Century, Los Angelos 1971

 

Whorf, B. L Language, Thought and Reality, N.Y. 1956
Widengren, G. Les Religions de l’Iran, Paris 1968

 

Xenophon Anabasis, “On binlerin Dönüşü”, terc.: J. Gökçöl, İst. 1974

 

Yakubovskiy, A. Y. Altın Ordu ve İnhitatı, İst 1955
Yalgın, A. Rıza Toros’larda Karatepeli Bölgesi. Yurt ve Etnografya, Ank. 1950
Yerasimos, S. Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Türkçesi: B. Kuzucu, İst. 1974, C. 1 ve 2
Yetkin, Ç. Etnik ve Toplumsal Yönleriyle Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, 2 cilt. İst. 1974
Yıldırım, D. Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar. İnceleme- Metin (Doktora tezi). Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları No. 18, Halk Edebiyatı Dizisi 2, 1976
Yılmaz, A. Tahtacılarda Gelenekler, Ankara 1948
Yinanç, M. H. Türkiye Tarihi. Selçuklular Devri. Anadolu’nun Fethi. İst. 1944
Yusuf Has Hâcib Kutadgu Bilig, terc. R. Rahmeti Arat, Ank. 1974

 

Zhukovsky, P. Türkiye’nin Ziraî Bünyesi. Türkiye Şeker Fabr. A.Ş. Neşriyatı No. 20, 1951

 

 

Makaleler

 

Aalto, P. Le “Lait Noir” ehez Pline l’Ancien, in Reşit Rahmeti Arat İçin, Ank. 1966
Acıpayamlı, O. Türkiye Etnolojisine Ait Bazı Meseleler, in ANATOLIA VI, 1961-1962, Ankara 1963
Ahmad, A. The Shrinking Frontiers of Islam, in IJMES VII/2, 1976.
Akarsoy T; Bayık, O; Binyazar, A.; Toy, E.  

’nin Mevlâna üzerine yazıları, in Halkbilimi, 3, Ocak-Şubat 1974

Algın, A. R. Hayvancılık, in TED III, 1958
Anameriç, M. Taze İncir Standardı, in Standard 164, 1975
Angell, R. C. Integration (Social Integration), in IESS
Ar, M. S. Şehir Adı Olarak Ankara, in TAD, X/2, 1960
Arslanoğlu, N. Posof’ta Yemek Adları ve Pişirildiği Yerler, in TFA 248, 1970
Artan, G. Gediz’de Yâren Gezmesi, in TFA 309, 1975
Antoniadis-Bibicou, H. Bysance et le Mode de Production Asiatique, in Sur le “Mode de Production Asiatique”, Préface de R. Garaudy, Editions Sociales, Paris 1969

 

Bağçayır, Y. Acıpayam Çevresinde “Senek”, in TFA 302, 1974
Balcıoğlu, T. H. Edremit Civarında Türk Aşiretleri, in TTKg II, 1937
Banu, I. La Formation sociale “Asiatique” dans la Perspective de la Philosophic Orientale Antique, in Sur le “Mode de Production Asiatique”, Préface de R. Garaudy, Editions Sociales, Paris 1969
Barthold-Minorsky Abkhaz, in EI
Bascom, W. Folklore, in IESS
Başar, Z. Halkımızın Yaşamında Tandır, in Türle Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1075, Ankara 1976
Beysanoğlu, Ş. Diyarbakır Folklorunda Karpuz, in Türk Folklor Araştırmaları Kurumu Yıllığı, Ankara 1975
Bidney, D. Cultural Relativism, in IESS
Bigelow, R. Relevance of Ethnology to human Aggresiveness, in ISSJ, XXIII/1, 1971
Bikkul, A. U. Topkapı Sarayı Silâh Müzesindeki Eserler, in TED II, 1959
Bolens, L. and Cahen, Cl. Karm, in EI
Bozyiğit, A. E. Halk Şiirimizde ve Köy ve Yer Adlarında Ayva ile Nar, in TFA 323, Haz. 1976
Brandenstein, W. Limni’de bulunan Kitabe. Etrüsk’lerin Anadolu’dan Neşet Ettiklerine Dair Dil Bakımından En Ehemmiyetli Delil, in TTKg II, 1937
Brothwell, D. Where and when did Man become wise, in Discovery XXIV, June 1963
Buldan, A. Kavram Olarak Kültür, in Halkbilimi 6, 1974
Burdeau, G. Quelle Culture, pour quelle Démocratie? in Comprendre, No. 33-34, 1969
Burridge, K.O.L. “Culture and Personality” and History, in JWH, IX/1, 1965
Büyük, İ. Midyat-Dargeçit Çevresinde Atasözleri, in TFA, 302, 1974

 

Caferoğlu, A. Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine dair, in Türkiyat Mecmuası XI, 1954
Caferoğlu, A. Türk’lerde Av Kültü ve Müessesesi, in TTKg VII, 1972
Cahen, Cl. Maliknameh et l’Histoire des Origines Seldjukides, in Oriens 1949
Cahen, Cl. Le Probleme ethnique en Anatolie, in CHM II/2, 1954
Carneiro, R. L. Cultural Adaptation, in IESS
Cattell R. B. Traits, in IESS
Claude, M. et Schaeffer, F. A. Archéologie de l’Asie Occidentale, in Anadolu Araştırmaları II/1-2
Chesneaux, J. Le Mode de Production Asiatique, quelques Perspectives de Recherche, in Sur le “Mode de Production Asiatique”, Préface de R. Garaudy, Editions Sociales, Paris 1969
Conceicao, J. F. Culture, Education and Development: an Assay, in CULTURES 1/4, 1974
Cornelius, F. Die Antachschum-Pflanze, in Anadolu Araştırmaları II/1-2
Cultural Development, National Identity and social Change in Asia, in CULTURES, 1/4, 1974
Cunbur, M. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Etnografya ve Folklor Unsurları, in Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1975, Ankara 1976
Cvetkova, B. Les Celeps et leur Rôle dans la Vie Economique des Balkans à l’Epoque Ottomane (XVe-XVIIIe s.), in Studies in the Economic History of the Middle East. Edited by M. A. Cook, London 1970

 

Çetinkaya, H. Eski Bir Yazmadaki Muammalar ve Cevaplan, in TFA 316, 1975

 

Demircioğlu, H. Eski Anadolu’nun Grek-Roma Kültürüne Tesirleri. Anadolu Din ve Fikir Âleminin Grek-Roma Pantheonundaki İzleri hakkında, in YILLIK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ I, 1940-41, İstanbul 1944
Demirtaş, F. Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayı’lar, in Belleten 47, 1948
Dérobert, M. Des “Relations Culturelles” aux “Politiques Culturelles”, in CHM XIII/4, 1971
Diez; E. Peintres de la Steppe, in Premier Congré International des Arts Turcs, Ank. 1959
Dumont, P. La Pacification du Sud-Est Anatolien en 1865, in TURCICA V, 1975

 

Ege, İ. Suşehri’nde Rumeli Kökenli Kelimeler, in Sivas Folkloru 35, 1975
Ege, İ.

Ehrich, R. W. and

Suşehri’nde Rumeli Ekmekleri, in Sivas Folkloru 26, 1975

Culture Area, in IESS

Henderson, G. M.

Ektirici, S.

 

Mardin Kızıltepe Haşeri Köyü Gözlemleri, in HALK BİLİMİ, 12, Ocak 1976

Elçin, Ş. Ayvalık Balıkçılığı Üzerine Notlar, in TED VI, 1963
Erdek, K. Gezlevi Köyü İncelemeleri, in HALKBİLİMİ 17, haz. 1976
Eren, H. Türkçede Gök Kelimesinin Türevleri, in Jean Deny Armağanı, Ank. 1958
Eröz, M. Ege Bölgesinde Yer (Köy ve Şehir) Adları, in Reşit Rahmeti Arat İçin, Ank. 1966
Es, S. Konya Yemekleri, in TFA, 187-194, 1965
Eyüboğlu, İ. Z. Anadolu Şiiri, in Cumhuriyet (Gazetesi), Sanat-Edebiyat, Eylül 1970

 

Fekete, L. La Vie à Budapest sous la Domination Turque, 1541- 1686, in CHM VIII/3, 1964
Frye, R. N. ve Sayılı, A. Selçuklulardan Evvel Orta şark’ta Türk’ler, in Belleten 37, 1946

 

Von Gabain, A. Hun-Türk Münasebetleri, in TTKg II, 1937
Gibb, H. A. R. An Interpretation of Islamic History, in JWH I/1, 1953
Gille, B. Les Développements Technologiques en Europe, de 1100 à 1400, in CHM III/l, 1956
Godelier, M. La Notion. de “Mode de Production Asiatique” et les Schémas marxistes d’Evolution des Sociétés, in Sur le “Mode de Production Asiatique”, Préface de R. Garaudy, Editions Sociales, Paris 1969
Godelier, M. Anthropology and Biology, towards a new Form of Cooperation, in ISSJ XXVI/4, 1974
Goodenough, W. H. Cultural Anthropology and Linguistics, in Dell H. Hymes (Editor) Language in Culture and Society. A Reader in Linguistic and Anthropology, N.Y. 1964
Gökbilgin, T. Rumeli’nin İskânında ve Türkleşmesinde Yörük’ler, in TTKg III, 1948
Gökoğlu, A. Kastamonu Çorbaları, in TED V, 1962
Gökoğlu, A. Kastamonu Ekmekleri, in TED IX, 1966
Göyünç, N. XVI. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu’nun Ekonomik Durumu, in Türkiye iktisat Tarihi Semineri, Ank. 1975
Gözaydın, N. Bazı Anadolu Yemekleri, in TFA 223, 1968
Gözaydın, N. Anadolu Yemekleri, in TFA 279, 1972
Güler, A. Diyarbakır Karpuzu, Maniler ve Bir Efsane, in FTA 313, 1975
Güler, A. Mardin’de Acı Kahve (Mırra), in TFA, 322, Mayıs 1976
Gülersoy, T. Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca- Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine Notlar, in Türkoloji Dergisi VI/1, 1974
Halikarnas Balıkçısı Eski Anadolu İnançlarından Zeybeklere, in Cumhuriyet (Gazetesi), 18 ve 20 Temmuz 1965
Hamidullah, M. Dinawarîy’s Encyclopaedia Botanica (Kitab an-Nabat) in the Light of Fragments in Turkish Libraries, in Fuat Köprülü Armağanı, İst. 1953
Haukins, Frank H. Adaptation, in ESS
Hawkes, J. Les Ancêtres du Blé et du Mais, in Le Courrier, UNESCO, mai 1967
Hawley, A. H. Human Ecology, in IESS, mad. “Ecology”.
Housseinov, R. Superpositions ethniques en Transcaucasie aux XIe et XIIe Siécles, in TURCICA II, 1970
Huberson, P. Les Routes de l’Etain dans les Poémes Homériques, in FONDERIE 58, 1950

 

İnan, A. Türk Etnolojisini ilgilendiren birkaç Terim – Kelime üzerine, in Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1956
İnan, A. İran’da Kara Koyunlu Türkleri, in TFA 323, Haz. 1976
İnan, A. Kazak-Kırgızlar’da “Yeğenlik Hakkı” ve “Konuk Aşı” Meseleleri, in TFA 322, Mayıs 1976
İnan, A. Tepsi ve Kağnı. Maddî Kültüre Ait İki Kelime, in Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968

 

Jacopi, G. Etrüsk Meselesi ve Bunun Şarktaki Vaziyeti, in TTKg II, 1937
Kafesoğlu, İ. Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti, in Jean Deny Armağanı, Ank. 1958
Kaplan, M. Dede Korkut Kitabında Hayvanlar, in Fuat Köprülü Armağanı, İst. 1953
Kaplan, M. Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut Kitabı’nda Eşya ve Aletler, in Jean Deny Armağanı, Ank. 1958
Karabaş, S. Kalıpsal Yazın Çalışmaları, in HALKBİLİMİ 17, 1976
Kirkbride, D.

Kirsten, E.

The Pre-Pottery Farmers, in Discovery XXIII, July 1962 Kappadokya’nın Muahhar İlkçağda Sosyal Yapısı, in TTKg V, 1960
Kirzioğlu, F. 1461 “Turabuzon” Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet’in yaya aştığı Bulgar-Dağı neresidir? in TTKg VI, 1967
Kirzioğlu, F. Lazlar/Çanarlar, in TTKg VII, 1970
Kozay, H. Z. Türkiye Halkının Maddi Kültürüne Dair Araştırmalar I, Çiftçilik, in TED I, 1956
Kozay, H. Z. Türkiye Halkının Maddi Kültürüne Dair Araştırmalar II, Kap-Kaçak, in TED II, 1957
Kozay, H. Z. Les Traces des Cultures sur l’Art et la Culture populaire, in Premier Congré International des Arts Turcs, Ank. 1959
Kozay, H. Z. Türkiye Halkının Maddî Kültürüne Dair Araştırmalar III, Hayvancılık, in TED III, 1958
Kozay, H. Z. Türk Dili İle İlgili Prehistorik İzler, in Etnografya, Folklor, Dil, Tarih, v.d. Konularda Makaleler ve İncelemeler, Ank. 1974
Kozay, H. Z. Türkiye’de Eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde Temadisi, in Makaleler ve İncelemeler, Ank. 1974
Kozay, H. Z. Türk Folklor Araştırmalarında Mukayese ve Tarihi Metoda Yöneliş, in I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, I. Cilt, Ankara 1976
Koşay, H. Z. – Kılıç S. Güzelova (Erzurum) Etnografya ve Folkloruna Dair Notlar, in TED VI, 1963
Köprülü, F. Ahmet Yesevî, in İA
Köprülü, O. Efendi, in İA
Köse, M. Tandır, in TFA 189, 1965
Köymen, M. A. Alp Arslan Zamanında Türk Beslenme Sistemi, in Selçuklu Araştırmaları Dergisi III, 1971
Köymen, M.A Alp Arslan Zamanı Selçuklu İmparatorluğu Toplum Hayatı, in Selçuklu Araştırmaları Dergisi IV, 1975
Köymen, M.A Alp Arslan Zamanı Selçuklu İmparatorluğu Dinî Siyaseti, in Selçuklu Araştırmaları Dergisi IV, 1975
Köymen, M.A Alp Arslan Zamanı Selçuklu Kültür Müesseseleri, in Selçuklu Araştırmaları Dergisi IV, 1975
Kunt, M. İ. Ethnic-Regional Solidarity in the Seventeeth-Century Ottoman Establishment, in IJMES V/3, 1974
Kuttaş, M. Gevenciler ve Geven Otu, in TFA 309, 1975
Maheu, R. – D’Ormesson, J. Culture and Cultural Development in our Age: a Debate, in CULTURES II/2, 1975
Makdisi, G.

 

Malinowski, B.

Les Rapports entre Calife et Sultan à l’Epoque Saljûqide, in IJMES, VI/2, 1975

Culture, in ESS

Mansel, A. M. Urartu Tarihi ve Medeniyeti, in Üniversite Haftası: Van, İst. Üniversitesi Yayınları 241, 1945
Mantran, R. Droits d’Entrée sur les Navires à Istanbul au Milieu du XXVIIe Siécle (Rüsumat-ı İhtisabiye), in TURCICA V, 1975
Marinatos, Sp. İkinci Binde Girit Adası ve Girit-Anadolu Dünyası, in TTKg II, 1937
McKenzie, R. D. Human Ecology, in ESS
Mecker, M. E. The Black Sea Turks: Some Aspects of their Ethnic and Cultural Background, in IJMES II/4, 1971
Melco, M. The Interaction of Civilisations, an Assay, in JWH XI/4, 1969
Mélikoff, I. Gazi Melik Danişmend et la Conquête de Sıvas, in Selçuklu Araştırmaları Dergisi, IV, 1975
Mâlikoff, I. Le Probléme Kızılbaş, in TURCICA, VI, 1975
Merrill Technology, in IESS
Mesthene, E. G. Technology and Human Values, in Science Journal V, A/4, October 1969
Michie, D. The Moscow Institute of Genetics, in Discovery XVII, October 1957
Minorsky Kürtler, in İA
Minorsky Lazlar, in İA
Nasraddinoğlu, İ. Ü. Afyonkarahisar Yemekleri II, in TFA 279, 1972
Nasraddinoğlu, İ. Ü. Afyonkarahisar Yemekleri III, in TFA 280, 1972
Nasraddinoğlu, İ. Ü. Afyon Kaymağı, in TFA 298, 1974
Nicolas, M. La Pêche à Bodrum, in TURCICA III, 1971
North, R. Some Links between the Hurrians and the Language of the Exodus, in Anadolu. Araştırmaları II/1-2, 1965
Noyan, B. Bektaşî’lerde Sofra Âdabı, in TFA 279
Oğuz, B. Ziraat mı, Sanayi mi? in TEKNİK HABER 164-165, 1961
Oğuz, B. Köy Kalkınma Davamız, in TEKNİK HABER, 188-198, 1961
Ongan, H. Niğde’de Ekmek ve Kış Ekmeği-Faaliyetleri, in TED III, 1958
Oral, M. Z. Selçuk Devri Yemekleri ve Ekmekleri, in TED I 1956
  Selçuk Devri Yemekleri II, in TED II, 1957
Oransay, B. S. Sümer Efsanelerinin Türk Efsanelerindeki İzleri, in Folklor Araştırmaları Kurumu Yıllığı 1975, Ankara 1975
Orkun, H. N. Histoire et Folklore, in Livre des Communications, Ank. 1939
Ögel, B. Kurut, Eski bir Türk Azığı, in Folklor Araştırmaları Kurumu Yıllığı, Ankara 1975
Özbaş, H. Yozgat’ta Gayıt-Kış Hazını, in TFA 208, 1966
Özen, H. S. Divriği’de Isınma Araçlarından Kürsü, in Sivas Folkloru 25, 1975
Özergin, M. K. Bolvadin Yemekleri, in TFA 227, 1968

 

Papoulia, A. Die soziale Mobilitaet im Osmanischen Reich, in TTKg VI1/2, 1970
Parain, Ch. Protohistoire Méditerranéenne et Mode de Production Asiatique, in Sur le “Mode de Production Asiatique”, Préface de R. Garaudy, Editions Sociales, Paris 1969
Parsons, T. The Impact of Technology on Culture and Emerging new Modes of Behaviour, in ISSJ, XXII/4, 1970
Piganiol, A. Les Etrusques Peuple d’Orient, in CHM I/2, 1953
Pilbeam, D. R. Man’s earliest Ancestors, in Science Journal III, Dec. 1967
Piotrovsky, B. B. Les Antiquités d’Urartu, in CHM, Cahier Hors-Série, Contributions à l’Histoire Russe, 1958

 

Redfield, R.-Linton, R.- Herskovits, M. J.

Romein, J. M.

Runciman, S.

Outline for the Study of Acculturation, in American Anthropologist, New Series 38

The Common Human Pattern, in JWH IV/2, 1958 Anadolu’nun Ortaçağlardaki Rolü, in Belleten 27, 1943

 

Sakaoğlu, S. Konya Yemek Sofrasına Dair Notlar, in TFA 230, 1968
Sakharov, A. M. Les Mongols et la Civilisation Russe, in CHM, Contributions à l’Histoire Russe, No. Spécial, 1958
Sayme, R. Toros’ların Muntazam İşgali, in TTKg III, 1943
Schafer, P. The Age of Culture: Prospects and Implications, in CULTURES II/4, 1975
Selik, M. Soğuk Algınlıkları ve Andız Pekmezi, in Cumhuriyet (Gazetesi), 27 Kasım 1972
Shayegan, D. Culture and Art in Iran: From the Past into the Future, in CULTURES 1/4, 1974
Shkodra, Z. Nouvelles Découvertes relatives à la Réglementation artisanale en Albanie du XVIe au XIXe Siécle, in Cultura Turcica III/2, 1966
Simpson, G. E. Assimilation, in IESS
Singer, M. The Concept of Culture, in IESS, mad. “Culture”
Sinor, D. The Historical Role of the Turc Empire, in JWH 1/2, 1953
Sinor, D. Les Relations entre les Mongols et l’Europe jusqu’à la Mort d’Arghun et de Bela IV, in CHM III/l, 1956
Sonat, M. Trabzon Yöresinde Bir İnceleme, in Halkbilimi 1 Eylül-Ekim 1973
Speiser, E. A. The Human Participation in the Civilisation of Mesopotamia, Syria and Palestine, in JWH I/2, 1953
Spicer, E. H. Acculturation, in IESS
Spiro, M. E. Culture and Personality, in IESS
Stoltenberg, H. L. Die Larischen Sprachen (Etruskisch, Termilisch, Lemnisch, Karisch und Minoisch), in Anadolu Araştırmaları II/1-2, 1965
Steward, J. H. Cultural Ecology, in IESS, mad. “Ecology”
Tezel, R. Eski Balıkçılık Âleminden Portreler, in Balık ve Balıkçılık, Ocak 1955
Thedoridis, D. Aus dem griechischen Lehngut im osmanischen, in TURCICA VII, 1975
Tietze, A. Direkte arabische Entlehnungen im anatolischen Türkisch, in Jean Deny Armağanı, Ank. 1958
Tietze, A. Griechische Lehnwörter im anatolischen Türkisch, in Oriens VIII/2, 1955
Tönük, A. Kavun ve Karpuz Standartları, in Standard, 1974
Turan, O. Selçuk Kervansarayları, in Belleten 39, 1946
Turan, O. Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, Mirî Topraklar ve Hususi Mülkiyet Şekilleri, in Belleten 47, Temmuz 1948
Türkdoğan, O. Türkiye’de Etnik Yerleşim ve Kars, in Milliyet (Gazetesi), 14 Temmuz 1975
Türkmen, F. Ermeniler Arasında Türk Halk Hikâyeleri, in Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. ARAŞTIRMA DERGİSİ 7, 1976
Türkoğlu, S. Van’da Tandır Adetleri, in TFA 245, 1969
Türmen, H. M. Hamsi ve Yemeklerine Dair, in Balık ve Balıkçılık, Şubat 1958

 

Uysal, A. S. Semerkant’tan Çamlıdere’ye Atılan Sacayağı, in TFA 314, 1975
Uyguner, M. Eski Belgelerde Standard Esasları, in Standard 167, 1975
Üçer, M. Misafir ve Misafirlik Üzerine, in Sivas Folkloru 1 Madımak, in Sivas Folkloru, 5, Haziran 1973
Üçok, N. Fonemlerin Özellikleri Üzerine bir Deneme, in AÜDTCF IX/4, Aralık 1951
Ülgen, H. Z Infiltration des Religions païennes dans les Moeurs et les Coutumes Anatoliennes, in Traditions des Peuples Altaïques, Paris 1972

 

Vogt, E. Z. Culture Change, in IESS

 

White, L. A. Culturology, in IESS
White, L. A. Culturological vs. Psychological Interpretation of Human Behaviour, in American Sociological Review, December 1947
White, L. A. Evolutionary Stages Progress and the Evaluation of Cultures, in Southwestern Journal of Anthropology 3, 1947
Wiet, G.-Eliseeff, V. et Wolff, Ph. L’Evolution des Techniques dans le Monde Musulman au Moyen-Age, in CHM VI/1, 1960
Williams, Jr., R. Individual and Group Values, in The Annals of the Am. Academy of Political and Social Sciences, Vol. 371, May 1967
Wittek, P. Ankara Bozgunundan İstanbul’un Zaptına, in Belleten 27, 1943

 

Yalgın, R.

 

Yalgın, A. R.

Çok iptidaî Çömlekçilik, in Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi IV, 1940

Hayvancılık, in TED III, 1958

Yusuf Mazhar Şark Vilâyetlerinden Mektuplar, in Cumhuriyet (Gazetesi), 25 ağustos 1925
Yüce, Ş. Bucak’ta Sofra ve Yemek Gelenekleri, in TFA 210, 1967

 

Zeyyut, R. Mevlâna Hangi Sınıfın Sanatçısıdır? in YANSIMA 37, 1975
Zvorikine, A. A. Some Problems of the Theory of Culture, in JWH X/2, 1967
Zygulski, K. Popular Culture and Socialism, in CULTURES 1/2, 1973

 

ÖNSÖZ

Kısaltmalar………………………………………………………………………………………..

Grek Harfleri ve Okunuşları………………………………………………………………..

GİRİŞ

Kültürün tarifi……………………………………………………………………………………

Anadolu vakıası…………………………………………………………………………………

Asya’da Türk Devletlerinin oluşması……………………………………………………

Anadolu’nun Türkleşmesi

Etnik unsurlar 

Kültürel vakıa……………………………………………………………………………………

BESLENME TEKNİKLERİ

Su çıkartılması…………………………………………………………………………………..

Bulgur üretimi……………………………………………………………………………………

Sebzeler……………………………………………………………………………………………

Yabani bitkiler…………………………………………………………………………………..

Baharat……………………………………………………………………………………………..

Meyveler…………………………………………………………………………………………..

Sert kabuklu meyveler………………………………………………………………………..

Şeker ve şekerli maddeler……………………………………………………………………

Bal ………………………………………………………………………………………………….

Etler, Kümes hayvanları………………………………………………………………………

Av ve av etleri……………………………………………………………………………………

Su ürünleri………………………………………………………………………………………..

Yağlar ve sütlü maddeler…………………………………………………………………….

Yiyeceklerin muhafazası……………………………………………………………………..

Yemekler………………………………………………………………………………………….

Tahammür etmiş (fermante) içkiler……………………………………………………….

Sair içecekler …………………………………………………………………………………….

Bir özel durum (geophagy) …………………………………………………………………

Türk mutfağı …………………………………………………………………………………….

Türk sofrası ……………………………………………………………………………………..

Bu cildi bağlarken ……………………………………………………………………………..

Kısa bibliyografya …………………………………………………………………………….

İçindekiler…………………………………………………………………………………………