Kaynakça

Aralık 11, 2017
Kültür Eserleri > Faşizm Alman Kimliği Türkiye İle İlişkiler – Cilt 2 > Kaynakça

Kaynakça

I – GENEL ESERLER  
EA ENCYCLOPEDIA AMERICANA, 1976
EB ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 1953
ESS ENCYCLOPAEDIA of the SOCIAL SCIENCES, E.R.A. Seligman ed., N. Y. 1949
IESS INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA of the SOCIAL SCIENCES, David L. Sills ed., USA 1968
IJMES INTERNATIONAL JOURNAL of MIDDLE EAST STUDIES, Cambridge University Press
JSS THE JOURNAL of STRATEGIC STUDIES, London
   
II – KİTAPLAR  
Ağaoğlu, Samet Babamın arkadaşları, İst. (t.y.)
Ahmad, Feroz İttihat ve Terakki 1908-1914 (Jön Türkler), İst. 1971
Aho, James A. Religious mythology and the art of war. Comparative religious symbolisms of military violence, London 1981
Ahmet Refik Osmanlılar ve Büyük Frederik (1133-1179), İst. 1333
Ahmet Rıza Batının Doğu politikasının ahlaken iflâsı, Çev. Ziyad Ebüzziya, İst. 1981
Akşin, Sina Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İst. 1980
Alpar, Cem Çokuluslu şirketler ve ekonomik kalkınma, Ank. 1980
Altay, Fahrettin 10 yıl savaş 1912-1922 ve sonrası, İst. 1970, İnsel Yay.
Anadolu’nun taksimi Cihan harbi esnasında Avrupa hükümetleriyle Türkiye. Şuralar İttihadı Cumhuriyeti Hariciye Halk Komiserliği neşriyatından, Moskova 1924. Türkçeye çev. Erkânıharp Kaymakamı Babaeskili Hüseyin Rahmi, İst. 1927
Anderson, Perry Passages from antiquity to feudalism, Norfolk 1975
Anderson, Perry Lineages of the absolutist state, London 1980
Andreski, Stanislav Military organisation and society, London 1968
Ankerl, Guy G. Sociologues allemands. Avec le dictionnaire de “L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme” de Max Weber, Neuchâtel(Suisse) 1972
Arendt, Hannah La crise de la culture, Paris 1972
Atay, Falih Rıfkı Çankaya, C. I, İst. 1953, Dünya yay. 5
Atay, Falih Rıfkı Zeytin Dağı, İst. 1964
Atay, FalihRıfkı Mustafa Kemalin mütareke defteri, Ank. 1981
Aydemir, Ş. Süreyya Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, I-III, İst. 1970 – 72
Aydemir, Ş. Süreyya İnkılâp ve Kadro, 2. Basım, Ank. 1978
Aydınlar Ocağı ‘nın görüşü. Türkiye’nin bugünkü meseleleri, İst.

1973

Balfour, Michael The Kaiser and his times, Middlesex 1972
Barthold, W. Türkistan down to Mongol invasion, Pennsylvania 1977
Başvekâlet Bas. ve Yay. Um. Md.’lüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2 Ağustos 1944 tarihli toplantısı, Ank. 1944
Belen, Fahri 20’nci yüzyılda Osmanlı Devleti, İst. 1973
Benson, E. F. Crescent and Iron Cross, London 1918
Bergman, Uwe et all. La révolte des étudiants allemands. Trad. S. Bricianer et. A. Gaudu, Paris 1968
Bettelheim, Charles L’économie allemande sous le nazisme. Un aspect de la décadence du capitalisme, Paris 1946
Blaisdell, Donald C. Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa malî denetimi. Düyunuumumiye. Çev. A. İhsan Dalgıç, İst. 1979
Bleda, Mithat Şükrü İmparatorluğun çöküşü, İst. 1979
Blum, Léon A l’échelle humaine, Paris 1971
Borak, Sadi Ata ve İstanbul, İst. 1983
Bozdemir, Mevlüt Türk ordusunun tarihsel kaynakları, Ank. 1982
Brailsford, H. N. Turkey and the roads to the East, London 1916
Brandt, Willy – Kreisky, La social-démocratie et l’avenir, Paris 1976
Bruno – Palme, Olof  
Brecht, Bertold Şvayk Hitler’e karşı. Türkçesi Can Yücel, İst. 1982
Brückner, Peter Essai d’explicationde la République Fédérale allemande à l’usage des allemands et des autres. Trad. M.-S. Rollin, Paris 1979
Carr, William A history of Germany 1815-1945, London 1974
Cecil, Robert Education and elitism in Nazi Germany. Institute of Cultural Research, Kent 1971
Cemal Paşa Hâtıralar. İttihat ve Terakki ve Birinci Dünya Harbi. Tam. ve tert. Behçet Cemal, İst. 1959
Chiang Kai-Shek China’s destiny, N.Y. 1947
Clausewitz,Carl von De la guerre. Trad. Denise Naville. Prés, par Pierre Naville, Paris 1955
Coll. Social aspects of economic development. A report of the International Conference on Social Aspects of economic development held at Istanbul, August 4 – 24, 1963 sponsored by the Economic and Social Studies Confederence Board, İst. 1964
Coll. War, Technology and Society in the Middle East, V. J. Parry and M. E. Yapp (ed.), London 1975
Coll. Strategy and the social sciences. Issues in defence policy. Amos Perlmutter – John Goach (ed.), London 1981
Confucius Kapitalizm, ödül ve ceza, Yansıma Yay., İst. .(t.y) Choixde pensées. Tchou ed., Paris 1966
Dobb, Maurice – Sweezy,

Paul – M.

Du féodalisme au capitalisme: problèmes de la transition, Vol. II, Paris 1977
Dumond, Louis Homo aequalis. Genese et épanouissement de l’idéologie économique Paris 1977
Duru, Orhan Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, İst. 1978
Earle, Edward Mead Bağdat Demiryolu savaşı. Çev. K. Yargıcı, İst. 1972
Einstein, Lewis Inside Constantinople. A diplomatist’s diary during the Dardanelles expedition. April – September 1915, London 1917
Engelhardt, Ed. – Ph. Engels, F. Türkiye ve Tanzimat hareketleri, çev. A. Düz, İst. 1976 Almanya’da köylü savaşı. Türkçesi Şerif Hulûsi, İst..

1967

Erden, Ali Fuat Paris’ten Tih sahrasına, Ank. 1949
Erden, Ali Fuat Atatürk, İst. 1952
Erden, Ali Fuat İsmet İnönü, İst. 1952
Gabriel, Dr. A. Les dessous de PAdministration des Chemins de Fer Ottomans d’Anatolie, Constantinople 1911
Galbraith, J. K Economics, peace and laughter, Middlesex 1979
Galbraith, J. K Kuşku çağı. Sosyo-ekonomik düşünceler ve sonuçları. “The age of uncertainty”den çev. N. Himmetoğlu ve R. Aşçıoğlu, İst. 1980.
Goerlitz, Walter History of the German General Staff 1657 -1945, transl. Brian Battershaw, N.Y. 1957
Goltz, Colmar Freiherr von der Anatolische Ausflüge (Reisebilder), Berlin (1896), Verein der Bücherfreunde – Schall und Grund.
Gönlübol, Mehmet ve ark. Olaylarla Türk dış politikası, C. I (1919-1973), Ank. 1982
Guillemin, Henri Nationalistes et nationaux(1870-1940), Paris 1974
Halil Paşa İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet’e. Bitmeyen savaş. Kutûlamare kahramanı Halil Paşa’nın anıları. Haz. M. Taylan Sorgun, İst. 1972
Hanioğlu, M. Şükrü

Hegel

Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi, İst. 1966

La raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire. Trad. K. Papaioannou, Paris 1965

Hüberman, Leo Feodal toplumdan yirminci yüzyıla, Ank. 1982
Huizinga, J. Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu. Paris 1951
İlkin, Selim 1922-1923 Türkiye’sinde bir yabancı sermaye girişimi: Chester demiryolu projesi. “T. İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumumda bildiri, 17-22 Mayıs 1981, Tarabya-İst.
Joes, A. James Fascism in the contemporary world: ideology, evolution, resurgence. Colorado (USA) 1978
Jouvenelle, Bertrand de L’économie mondiale au XXe siècle, Paris 1944
Kaplan, Mehmet ve ark. (haz.) Devrin yazarlarının kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, C. I-II, İst. 1981
Karabekir, Kâzım Cihan harbine niçin girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik, C. I-II, İst. 1937-38
Karabekir, Kâzım İstiklâl harbimiz, İst. 1969
Karaosmanoğlu,Yakup Kadri Ergenekon, İst. 1929
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Politikada 45 yıl, Ank. 1968
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Vatan yolunda, İst. 1980
Kardiner, A. et Preble, E. Introduction à l’ethnologie, Paris 1966
Karpat, Kemal H. Turkey’s politics. The transition to a multy-party system, Princeton 1959
Kazemzadeh, Firuz The struggle for Transcaucasia (1917-1921), Oxford 1951
Kemal Tahir Bozkırdaki çekirdek, Ank. 1976
Klinghardt, Kari Angora – Konstantinopel. Ringende Gewalten, Frankfurt am Main 1924.
Kongar, Emre Demokrasi ve kültür, İst. 1983
Kula, Witold An economic theory of the feudal system, London 1976
Kuran, Ahmet Bedevi İnkılâp tarihimiz ve Jön Türkler, İst. 1945
Kuran, Ahmet Bedevi İnkılâp tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İst. 1948
Kurdakul, Necdet Osmanlı Devleti’nde ticaret antlaşmaları ve kapitülasyonlar, İst. 1981
Küneralp, Zeki İkinci Dünya Harbi’nde Türk dış siyaseti, İst. 1982
Larcher, Commandant M. La Grande Guerre dans les Balkan, Paris 1929
Laroui, Abdallah La crise des intellectuels arabes, Traditionalism ou historicisme? Paris 1974
Layton, Christopher L’Europe et les investissements américains, Paris 1968
Lenczowski, George The Middle East in world affairs. Cornell University Press, Ithaca 1964
Lenormand, M. H. et all. Vers le régime corporatif. Les Editions de la Nouvelle, France 1943
Lewis, Ewans The German Road to the East. An account of the “Drang nach Osten” and the Teutonic aims in the Near and Middle East, London 1916
Ludwig, Emil Bismarck. Trad. A. Lecourt, Paris 1929
Luxemburg, Rosa Osmanlı Devleti ve Alman emperyalizmi. Çev. Aziz Ziya, İst. 1941
Luxemburg, Rosa Türkiye üzerine yazılar. L. Rathmann’ın Berlin-Bağdat. Alman emperyalizminin Türkiye’ye girişi adlı kitabının 2. baskısına (Belge yay., İst. 1982) ek olarak verilmiştir.
Mahmud Celâleddin Paşa Mir’ât-ı hakikat, İst. 1983
Mahmud Muhtar Maziye bir nazar. Berlin muahedesinden Harb-i Umumî’ye kadar Avrupa ve Türkiye – Almanya münasebatı, İst. 1341
Mardin, Şerif Jön Türklerin siyasî fikirleri 1895-1908, İst. 1983
Mehmet Ârif Başımıza gelenler, Mısır 1321
Moltke, Helmuth von Türkiye’deki durum ve olaylar üzerine mektuplar. Çev. Hayrullah Örs, Ank. 1960
Montesquieu De l’esprit des lois, Paris Libr. Gamier Fréres (t.y.)
Mussolini, Benito Le Fascisme. Doctrine et institutions, Paris (t.y.)
Mussolini, Benito Oğlumla konuşuyorum. Çev. Yaşar Çimen, İst. 1943
Nations Unies, Dépt, des Affaires écon. et sociales Progrés de la réforme agraire. Deuxième rapport, N.Y., 1957
Naville, Pierre La révolution et les intellectuelles, Paris 1975
Nolte, Ernst Three faces of fascism: Action française, Italian fascism National Socialism, transl. L. Vennewitz, N.Y. 1965
Noradounghian, H.  

 

Versla Guerre Balkanique et la Première Guerre

Mondiale, İst. 1950 (Ed. “La Turquie Moderne”)

Noviçev, A. D. Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı sömürgeleşmesi. Çev. Nabi Dinçer, Ank. 1979
Oğuz, Burhan  

Türkiye halkının kültür kökenleri. Teknikleri, müesseseleri, inanç ve âdetleri, C. I – II, İst. 1977 – 82

Olson, J. Anglo-Iranian relations during the First World War, London 1980
Ortaylı, İlber İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman nüfuzu, Ank. 1981
Öke, Mim Kemal Siyonizm ve Filistin sorunu (1880-1914), İst. 1982
Önsoy, Rifat Türk-Alman iktisadî münasebetleri (1871-1914), İst. 1982
Öztoprak, İzzet Kurtuluş Savaşı’nda Türk basını, Ank. 1981
Petrosyan, Yuriy Aşatoviç Sovyet gözüyle Jöntürkler, Ank. 1974
Peyami Safa Nasyonalizm, sosyalizm, mistisizm, İst. 1979
Plehanov, G. V. Tarihte bireyin rolü, çev. İ. Altınsay, İst. 1982
Pomiankowski, Joseph Der Zusammenbruch des ottomanischen Reiches. Erinnerungen an die Türkei aus der Zeit des Weltkrieges, Wien 1928 (Amalthea Verlag)
Poulantzas, N. Faşizm ve diktatörlük, çev. A. İnsel, İst. 1980
Ramsaur, E. E. Jön Türkler ve 1908 ihtilâli, İst. 1982
Rathmann, Lothar  

Alman emperyalizminin Türkiye’ye girişi. Türkçesi

R. Zaralı, İst. 1976

Reich, Wilhelm The mass psychology of fascism. Transl. by V. R. Carfagno, Middlesex 1978
Rosen, Friedrich Oriental memories of a German diplomatist, London 1930
Sâbis, Ali İhsan Harb hâtıralarım, İst, 1943
Sadrazam Sait Paşa Anılar. Yayma haz. S. Kutlu, İst. 1977
Salih Münir Paşa Diplomasi, C. II – Almanya, İst. 1332
Sanders, Liman von Türkiye’de 5 yıl. Çev. M. Şevki Yazman İst. 1968
Schneider, F. Histoire des doctrines militaires, PUF, Paris 1957
Selçuk, İlhan Yüzbaşı Selâhattin’in romanı I-II, İst. 1973 – 75
S.S.C.B, Bilimler Akademisi Uluslararası ilişkiler tarihi, C. I-IV, Çev. A. Tokatlı, May yay., İst. 1977-80.
S.S.C.B. Dışişleri Bakanlığı Arşiv Böl. Alman Dışişleri Dairesi Belgeleri. Türkiye’deki Alman politikası (1941-43). Havass yay., İst. 1977
S.S C.B, Dışişleri Bakanlığı Stalin – Roosevelt ve Churchil’in gizli yazışmalarında Türkiye (1941-44) ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Sovyet barış çabaları ve Türkiye (1938-39) (Seçmeler). Havass yay., İst. 1981
Stuermer, H. Two war years in Constantinople. Sketches of German and young Turkish ethics and politics. Transl. E. Allen, London 1917
Şanda, Hüseyin Avni  

Yarı müstemleke oluş tarihi – 1908 işçi hareketleri. Gözlem yay. (y.y. t.y.)

Tezel, Yahya S. Cumhuriyet döneminin iktisadî tarihi (1923-1950), Ank. 1982
Thornburg-Spry-Soule Turkey, an economic appraisal, N. Y„ 1949
Toprak, Zafer Türkiye’de “Millî iktisat” (1908-1918), Ank. 1982
Topuzlu, Cemil İstibdat – Meşrutiyet – Cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hâtıralarım, İst. 1951
Trumpener, Ulrich Germany and the Ottoman Empire- 1914-1918. Princeton 1968
Tuksavul, Muammer Doğu’dan Batı’ya ve sonrası, İst. 1981
Tuncay, Mete Türkiye’de sol akımlar 1908-1925 I, Ank. 1978
Tuncay, Mete Türkiye Cumhuriyeti’nde tek-parti yönetimi’nin kurulması (1923-1931), Ank. 1981
Türk Dil Kurumu  

Ismarlama ders kitapları üzerine rapor, TDK yay., 434, Ank. 1976

Türkeş, Alpaslan Millî Doktrin Dokuz Işık, İst. 1974
Türkgeldi, Ali Fuat Mesail-i mühimme-i siyasiyye, I – III, Ank. 1957 – 66
Ulubelen, Erol İngiliz gizli belgelerinde Türkiye, İst. 1982
Ülküsal, Müstecib  

İkinci Dünya Savaşı’nda 1941-1942 Berlin hâtıraları ve Kırım’ın kurtuluş dâvası, İst. 1976

Wallach, Jehuda L. Bir askerî yardımın anatomisi. Türkiye’de Prusya-Alman askerî heyetleri 1836-1919. Çev. Em. Tğgnl. Fahri Çeliker. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Stratejik Etütler yay., Ank. 1977
Ward, Barbara and all. Hitler’s route to Bağdat, London 1939
Weber, Frank G. Eagles on the crescent, Ithaca 1970
Yalçın, Hüseyin Cahit

Yetkin Çetin

Siyasal anılar. Baskıya haz. R. Mutluay, İst. 1976

Türkiye’de tek parti yönetimi (1930-1945), (İst.) 1983

Zarevand United and independent Turania. Aims and designs of the Turks, Leiden 1971
Zhukovsky, P. Ztirrer, W. Türkiye’nin ziraî bünyesi. T. Şeker Fab. A.Ş. Neşr. No. 20, İst 1951
Zürrer, W. Die Nahostpolitik Frankrelchs und Russlands 1891 – 1898, Wiesbaden 1970
   
III. MAKALELER  
Ahmet İhsan Alman gazetecileri İstanbul’da, in Servet-i Fünun 122, 17 Mart 1927
Ainaudi, M. Fascism, in IESS
Alemdar, Korkmaz Basında Kadro dergisi ve Kadro hareketi ile ilgili bâzı görüşler, in Kadro, C. I’in tıpkıbasımı, Ank. 1978
Ali Fuat Rical-i mühimme-i siyasiyye. Zeyl, in Servet-i Fünun 34, 9 Temmuz 1341 (1925)
Anderson, Eugene N. Trends in German intellectual history, in JWH II/l
Andreski, Stanislav On the peaceful disposition of military dictatorships, in Strategy and the social sciences
Beckenrath, E. von Fascism, in ESS
(Belge), Burhan Asaf Japonya ve Mançuri meselesi, in Kadro 5, Mayıs 1932
(Belge), Burhan Asaf Liberal emperyalizmden dirije emperyalizme doğru, in Kadro 16, Nisan 1933
Bendix, Reinhard Weber, Max in IESS
Bilge, Reha Almanya’nın sorunları, in Cumhuriyet 27.2.1982
Boyacı, Ender Kâmil Emperyalizmin siyasal ödülleri, in Coll. – Kapitalizm, ödül ve ceza. Yansıma yay., İst. (t.y.)
Brett – James, Anthony Groener in EA
Bridge, F. R Tarde venientibus ossa: Austro – Hungarian colonial aspirations in Asia Minor 1913-14, in Middle Eastern Studies, London 1970, 6/3
Brinkmann, Carl Bourgeoisie, in ESS
Buffotot, Patrice The French High Command and the Franco – Soviet alliance 1933-1939, in JSS V/4, December 1982
Büyüktuğrul, Afif Tek başına tarih yaratan Yavuz, in Yeni İstanbul, 10.9.1969
Carneiro, Robert L. Cultural adaptation, in IESS
Corrigan, H. S. W. German – Turkish relations and the outbreak of war in 1914: a reassessment, in Past and Present, Oxford 1967
Davison, Roderic H. The secret report of the Congress of Berlin, in İÜEF Tarih Dergisi, Ord. Prof. İ. H. Uzunçarşılı Hâtıra sayısı, İst. 1979
Ebenstein, William Nationalsocialism, in IESS
Friedrich, Wolfgang Uwe  

Bulgarian-Turkish relations during summer 1915, in VIII. Türk Tarih Kongresi II, Ank. 1981

Galanti, Avram  

Memleketimizi iyi tanımakla istiklâlimizi temin edebiliriz, in Yeni Mecmua, 6-72, 15 Mart 1339 (1923)

Galanti, Avram Türk yiyoruz, in Yeni Mecmua 7-73, 1 Nisan 1339
Gentizon, P. İtalya’da ırkçılık, in ÜLKÜ 67, Eylül 1938
Gilbert, Felix From Clausewitz to Delbrück and Hintze: achievements and failures of military history, in JSS III/3, December 1980
Gooch, John Clio and Mars : The use and abuse of history, in Strategy and the Social Sciences
Gökalp, Ziya Türkçülük ve Türkiyecilik, in Yeni Mecmua II, 51, 4 Temmuz 1918
Göyünç, Nejat Lausanne anlaşması arifesinde bir Avusturyalı diplomatın düşünceleri, in Osmanlı Araştırmaları II, İst. 1981
Gülmez, Mesut Yasakçılık ruhu, in Cumhuriyet, 14.12.1981
Hareket Milliyetçiliğimiz (3), in Hareket 73, Ocak 1972
Hauner, Milan L.  

Afghanistan between the Great Powers 1938-1945 in IJMES 14/4, November 1982

Heuss, Theodor National Socialism, German, in ESS
Hirszowicz, Lukasz Nazi Germany and the Palestine partition plan, in Middle Eastern Studies, I/1, October 1964
Hyde, H. Montgomery The fate of Martin Bormann, in FOYLIBRA, Foyles Bookshop Magazine, October 1979, London
Jacobson, Harold K. Trusteeship in IESS
Kazemzadeh, F. Pan movements, in IESS
Kemali, Galip (Söylemezoğlu) Biraz da iktisat ve içtimaiyat, in Servet-i Fünun 332, 25 Haziran 1341 (1925)
Keşişoğlu, G. Almanya artık “eski dost” değil, in Milliyet, 20 Kasım 1980
Kohn, Haus Pan movements, in ESS
König, René Wiese, Leopold von, in IESS
Ladjevardi, Habib  

The origins of U.S. support for an autocratic Iran, in IJMES 15/2, May 1983

 

Lavisse, Ernest

 

Millî terbiyeye dair, in Yeni Mecmua 33, 21 – 28 Şubat 1918

Lemer, Daniel Changing social structure and economic development. Reflexions on a decade of international experience, in Social aspect of economic development
Luca, Anthony R. De “Der Grossmufti” in Berlin: The polities of collaboration, in IJMES 10/1, February 1979
Madanoğlu, C. Anılar 21, in Cumhuriyet, 21.2.1982
Milgrim, Michael R. An overlooked problem in Turkish – Russian relations: The 1878 war indemnity, in IJMES IX/4, November 1978
Müller, K. J. The army in the Third Reich and historical interpretation, in JSS II/2, September 1979
Nicosia, Francis Arab nationalism and national socialist Germany, 1933 -1939: Ideological and strategic incompatibility, in IJMES XII/3, November 1980
Oğuz, Burhan Hortlak, in Cumhuriyet, 5 Mayıs 1978
Önsoy, Rifat 19. asrın ikinci yarısında Alman İmparatorluğu’nun 1871’de kuruluşuna kadar Bavyera’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ticareti, in VIII. Türk Tarih Kongresi II, Ank. 1981
Rahman, Habibur  

British Post-Second World War military planning for the Middle East, in JSS V/4, December 1982

 

Ruggiero, Guido de

 

Liberalism, in ESS

Sâdık, Necmettin Umumî ahlâk, meslekî ahlâk, in Yeni Mecmua 25, 27 Kânunuevvel 1917
Sıkık, Nevzat Halk ozanları yapıtlarında ve anonim halk türkülerinde işlenen belli başlı motifler (II), in Folklora Doğru 54, Nisan 1983
Silberstein, Gerard E. The Central Powers and the Second Turkish Alliance 1915, in Slavic Review 24, 1965
Stahl, Henri Voie prussienne et “deuxième servage”, in M. Dobb, P. – M. Sweezy, a.g.e.
Süreyya, Şevket Darülfünün, İnkılâp hassasiyeti ve Cavit Bey iktisatçılığı, in Kadro 14, Şubat 1933
Süreyya, Şevket Fikir hareketleri arasında Türk nasyonalizmi. I. Faşizm, in Kadro 18, Haziran 1933
Swanson, Glen W. War, technology and society in the Ottoman Empire from the reign of Abdülhamid II to 1913. Mahmud Şevket and the German Mission, in Coll. War, technology and society in the Middle East
Taner, Haldun  

Bir dostluğun öyküsü : Türkiye – Almanya, 2 ve 4, in Milliyet, 14 ve 16 Mart 1983

Tekin Alp Tesanütçülük -8- Tesanütçülüğün gayesi, in Yeni Mecmua, 43, 9 Mayıs 1918
Todorov, N. L’enchaînement, in Institut d’Etudes Balkaniques. Musée National Polytechnique Sofia. La révolution industrielle dans le Sud – Est Européen – XIXe siécle. Rapports présentés au Colloque International de la Commission de l’AIESEE sur l’histoire sociale et économique. Hamburg 23-26, mai 1976
Toprak, Zafer II. Meşrutiyet’te solidarist düşünce: halkçılık, in Toplum ve Bilim 1, Bahar 1977
Toprak, Zafer Türkiye’de korporatizmin doğuşu, in Toplum ve Bilim 12, Kış 1980
Toros, Taha Osmanlı “Nasihat Heyeti” Çin yolunda, in Milliyet’in “Yakın Tarihimiz” eki, fasikül 19 ve 20, Şubat 1982
Tökin, İsmail Hüsrev Donald C. Blaisdell’in Düyunuumumiye kitabının çevirisine yazdığı önsöz
Trumpener, Ulrich Turkey’s entry into World War I: an assessment of responsabilities, in The Journal of Modern History, XXXIV/4, December 1962
Valade, B.  

Aryanisme “scientifique” et aryanisme “moral” au XIXe siècle, in Ethnopsychologie. Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre No. 4, Oct.-Déc. 1981

Wark, Wesley K. Baltic myths and submarine bogeys : British naval Intelligence and Nazi Germany 1933-1939, in JSS VI/1, March 1983
Weede, Erich – Schlössler, D. and Jung M. West German elite views on national security issues: evidence from a 1980-81 survey of experts in JSS VI/1, March 1983
Wright, Quiney Mandates, in ESS ve EB
Wringley, W. David Germany and the Turco – Italien war, 1911-1912, in IJMES II/3, May 1980
Wülker, G. Harp sonrası Batı Almanya nüfusunda yer değiştirmeler. Meselenin iktisadî ve sosyolojik bakımdan tahlili, in İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, Nisan – Temmuz 1951, No. 3-4
Yeni Mecmua (anonim) Yeniçeriliğin ilgasının 100. senesi, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve Moltke, in Yeni Mecmua 80, 15 Temmuz 1923