Kaynakça – Tarihi Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye’de Lâiklik

Kasım 4, 2016
Kültür Eserleri > Tarihi Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye'de Lâiklik > Kaynakça – Tarihi Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye’de Lâiklik

Kaynakça – Tarihi Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye’de Lâiklik

(Sadece dipnotlarda gösterilen eserler yazılmıştır)

I – Kitaplar

Ahmet Vefik Paşa        : Lehçe-i Osmanî 

Akgün, Mehmet           : Materyalizmin Türkiye’ye girişi ve ilk etkileri, Ankara 1988 

Aksoy, Ömer Asım       : Gaziantep ağzı II, İstanbul 1945 

And, Metin                   : Geleneksel Türk tiyatrosu, Ankara 1969 

Âşık İhsanî                    : Ozan dolu Anadolu, İstanbul 1973. 

Aydemir, Şevket Süreyya : Tek adam Mustafa Kemal, C.1, 1881-1919, İstanbul 1974. 

Baykara, Tuncer          : Osmanlılarda medeniyet kavramı ve on dokuzuncu yüzyıla dair araştırmalar, İzmir 1992. 

Beb, E. D.                     : Nonconformity and social and economic life 1660-1800, Philadelphia 1980. 

Berkes, Niyazi              : Türkiye’de çağdaşlaşma, İstanbul (t.y.) 

Berkes, Niyazi              : Atatürk ve devrimler, İstanbul 1982. 

Berkes, Niyazi              : Teokrasi ve lâiklik, İstanbul 1984. 

Black, C.E.                   :Çağdaşlaşmanın itici güçleri. “The dynamics of modernization”den çev. Fatih Gümüş, T. İş B. Yay., Ankara 1986.

Bozkurt, Mahmut Esat: Atatürk İhtilâli, İstanbul 1967 (ilk basım 1940)

Cahen, Claude             : Les peuples Musulmans dans l’histoire médiévale, Damas 1977.

Cevdet Paşa                  : Tezâkir (13-20), Ankara 1960.

Collective                      : Beginning of modernization in the Middle-East. Thi nineteenth century, ed.William R. Polk and Richard L. Chambers, Chicago 1968.

Çulçu, Murat                : Osmanlı’da çağdaşlaşma-taassup çatışması, C.II, İstanbul 1990.

Doğan, Nuri                  : Ders kitapları ve sosyalleşme (1876-1918) İstanbul 1994.

Erasme                          : Eloge de la folie, trad. Pierre de Nolhac, Paris 1964.

Ergün, Mustafa            : Atatürk devri Türk eğitimi, Ankara 1982.

Eşref Edip                    : Kara Kitap, İstanbul 1967, Şebilürreşad Neşriyat Bürosu yay.

Eyüboğlu, Ercümend Kemal : Şiirde ve halk dilinde atasözleri ve deyimler I, İstanbul 1973.

Furet, François et Ozouf, Mona : Dictionnaire critique de la Révolution Française, Flammarion 1988.

Gastor-Martin : les Jacobins, P.U.F., Paris 1949.

Gelibolulu Mustafa Âli : Mevâ’idü’n-nefais fi kavâ’idi’lmecalis. 16. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda gelenekler, görenekler ve sosyal hayat, İstanbul 1975.

Giraud, René                : L’Empire des Turcs célestes, Paris 1960.

Gökalp, Ziya                 : Türkçülüğünün esasları, Ankara 1939.

Güneş, İhsan                : Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin düşünsel yapısı (1920-1923), Eskişehir 1985.

Haeckel, Ernst              : The riddle of the univers, London 1937.

Hanioğlu, M. Şükrü     : Bir siyasi düşünür olarak Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi, İstanbul 1966.

Hanioğlu, M. Şükrü     : Bir siyasal örgüt olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler, C.1 (1889-1902), t.y.

Hauser, Henri               : Les débuts du capitalisme, Paris 1931.

Hegel                             : Principes de la philosophie du droit, trad. Andre Kaan, Paris 1940.

Hegel                             : La raison dans l’histoire. Introduction a la philosophie de l’histoire, trad. Kostas Papaionnou, Paris 1965.

Heper, Metin                 : Türk kamu bürokrasisinde gelenekçilik ve modernleşme, Boğaziçi Üni. Yay., 1977.

Hotham, David             : Türkler, çev. M. A. Kayabal, İstanbul 1973.

İmadüddin İsfahanî     : Irak ve Horasan Selçukluları tarihi, çev. K. Burslan, İstanbul 1943.

İsmail Habib                 : Edebî yeniliğimiz, C.1, İstanbul, 1931.

Kansu, Mazhar Müfit          : Erzurum’dan ölümüne kadar Atatürk’le beraber, C.1, Ankara 1988.

Kaygı, Abdullah           : Türk düşüncesinde çağdaşlaşma, Ankara 1992.

Kaynar, Reşat              : Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara 1954.

Kili, Suna                      : Atatürk devrimi. Bir çağdaşlaşma modeli, Ankara 1981.

Kili, Suna                      : Türk devrimi tarihi, İstanbul 1982.

Kocabaş, Süleyman     : Kendi itiraflarıyla Jön Türkler nerede yanıldı? İstanbul 1991 – Koçibey Risalesi, Sadeleştiren Zuhuri Danışman, M.E.B. yay., İstanbul 1972. 

Kodaman, Bayram      : Abdülhamid devri eğitim sistemi, İstanbul 1980.

Kohen, Selim                : Malûmat-ı etfal, 1328 (1912)  

Koşay, Hâmit Zübeyr : Alacahüyük (Anadolu’nun etnografya ve folkloruna dair malzeme), Ankara 1951.

Köker, Levent              : Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul 1990.

Köprülü, Fuad             : Osmanlı devletinin kuruluşu, Ankara 1959.

Köprülü, Fuad  – W. Barthold        : İslâm medeniyeti tarihi, İstanbul 1962.

Kudret, Cevdet            : Karagöz I, Ankara 1968.

Leonard, Emile G.       : Histoire du protestantisme, P.U.F., Paris 1950.

Lucretius                       : On the nature of things, transl. Palmer Bovie, New York 1974.

Maarif Vekilliği            : Birinci maarif şûrası, 17-29 Temmuz 1939, Tıpkıbasım, İstanbul 1991.

Machiavel                     : Le Prince et autres textes, trad. J. V. Périès, Paris 1965.

Mantran, Robert          : La vie quotidienne à Constantinople au temps de Soliman le Magnifique, Paris 1965.

Mardin, Şerif                : Din ve ideoloji, Ankara 1969.

Mardin, Şerif                : Jön Türklerin siyasî fikirleri, 1895-1908, İstanbul 1983.

Mellor, Alec                   : Histoire de l’anticléricalisme français, Paris 1978.

M.E.B.- Kültür B.        : Birinci millî kültür şûrası. Komisyon raporları, Kültür ve Turizm B. Yay., Ankara 1983.

Mumcu, Ahmet            : Tarih açısından Türk devriminin temelleri ve gelişimi, İstanbul 1982.

Nüzhet, S. – Ferit, M. : Konya vilâyeti halkiyat ve harsiyatı, Konya 1926.

Oğuz, Burhan               : Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, C.I., Giriş – Beslenme teknikleri, İstanbul 1977; C.II/2, Müesseseler, İstanbul 1988.

Oğuz, Burhan               : Yüzyıllar boyunca Alman gerçeği ve Türkler, İstanbul 1983.

Özek, Çetin                   : Devlet ve din, İstanbul (t.y.)

Özkaya, Yücel              : Osmanlı İmparatorluğu’nda âyanık (doçentlik tezi), Ankara 1977.

Parla, Taha                   : Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de korporatizm, İstanbul 1989.  

Peker, Recep                 : İnkilâp dersleri, İstanbul 1984.

Perinçek, Doğu             : Kemalist Devrim 2 – Din ve Allah, İstanbul 1994.

Ramsaur, E.E.              : Jön Türkler ve 1908 İhtilâli, İstanbul 1982.

Saint-Juste                    : Théorie Politique, Ed. Du Seuil, Paris 1972.

Smith, Mark                 : Religion in industrial society, Oldham and Saddleworth 1740-1865, Oxford 194.

Soboul, Albert              : Histoire de la Révolution Françeise II, De la Montagne à Brumaire, Gallimard 1962.

Soykut, H.                     : Türk atalar sözü hazinesi, İstanbul 1974.

Sümer, Faruk               : Oğuzlar (Türkmenler), Ankara 1972.

Tunaya, Tarık Zafer    : Türkiye’de siyasî partiler, C.I., İkinci Meşrutiyet dönemi, Hürriyet Vakfı yay., İstanbul 1984.

Turan, Şerafettin         : Atatürk’ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar, Ankara 1982.

Tüfekçi, Gürbüz D.     : Atatürk’ün okuduğu kitaplar, T. İş B. Yay., Ankara 1983.

Türkdoğan, Orhan      : Millî kültür, modernleşme ve İslâm, İstanbul 1983.

Ülgener, Sabri              : İktisadî inhitat tarihimizde ahlâk ve zihniyet meseleleri, İstanbul 1951.

Weber, Max                  : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. Jacques Chavy, Paris 1964.

Yenişehirlioğlu, Şahin: Hegel felsefesinde birey-toplum-devlet ilişkileri, Ankara 1985.

***

II – Makaleler

Ahmad, Feroz              : The agrarian policy of the Young Turcs 1908-1918, in Economie et Société dans l’Empire Ottoman (fin du XVIII e-début du XXe siecle) ed. CNRS, Paris 1983.

Ahmad, Feroz              : Jön Türkler döneminde savaş ve toplum. 1908-1918 in Tarih ve Toplum 64, Nisan 1989.

Akçura Yusuf               : Asrî Türk devleti ve münevverlere düşen vazife, in SAÇAK 34/3, Haziran 1984. Sadeleştiren Fatma Berktay.

Arkoun, Mohammed   : İslâmi bir bakış açısı içinde pozitivizm ve gelenek. Kemalizm olayı, çev. E. Öktem, in Cogito I , (Yapı Kredi yay.), yaz. 1994.

Atikkan, Zeynep          : 1789-1839-1989, Bastille’den Gülhane’ye 9’lu yıllar, in Hürriyet gaz. 02.01.1989.

Barkan, Ömer Lütfi    : Türkiye’de din ve devlet ilişkilerinin tarihsel gelişimi, in Cumhuriyetin 50. Yıldönümü semineri. Sunulan bildiriler, Ankara 1975.

Batuhan, Hüseyin        : Lâiklik teması üzerine çeşitlemeler, in Cogito I, yaz 1994 (Yapı Kredi B. Yay.)

Behar, Büşra Ersanlı   : Ders kitapları ve sosyalleşme, in (Cumhuriyet gaz.) KİTAP 253, 22.12.1994.

Belge, Murat                 : Türkiye’de hukuk 3, in (Cumhuriyet gaz.) 06.05.1982.

Bellah, Robert N.         : Religious aspects of modernization in Turkey and Japan, in Political development and social change, ed. Jason L. Finkle and Richard W. Gable, New York 1971.

Berktay, Halil               : Jakoben Akçura ve onun millî-demokratik programı in SAÇAK 34/5, Haziran 1984.

Bonn, Moritz Julius     : Rationalization, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A. Seligman, New York 1949.

Brady Jr., Thomas A.  : “You hate us priests” : Anticlericalism, communalism and the control of women at Strasbourg in the age of the Reformation, in Anticlericalism in the Late medieval and Early Modern Europe, ed. Peter a. Dykema and Heiko A. Oberman, (Leiden) Brill 1993.

Cassirer, Ernst             : Enlightment, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A. Seligman, New York 1949.

Ceyhun, Demirtaş        : Ah şu biz göçebeler, in Cumhuriyet gaz. 10.10.94.

Chapiro, J. Salwyn      : Anticlericalism, in Encyclopaedia of the social sciences, ed.E.R.A. Seligmann, New York 1949.

Classen, Albrecht         : Anticlericalism in Late Medieval German verse in Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. Peter A. Dykema and Heiko A. Oberman, Leiden (Brill) 1993.

Congar, Yves                 : Rêforme, in Dictionnaire des religions, P.U.F., Paris 1984.

Demirhan, Nezahat      : Türk aydınının dünü ve bugünü, in Cumhuriyet gaz., 12.11.1993.

Engen, John van          : Late Medieval anticlericalism. The case of the new devout, in Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. Peter A. Dykema and Heiko A. Oberman, Leiden (Brill) 1993.

Engen, John van          : Anticlericalism among the Lollards, aynı yerde.

Freund, Michael           : Münzer, Thomas, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A.  Seligman, New York 1949.

Frey, Frederick W.       : Education in Turkey, in Political modernization in Japan and Turkey, ed. Robert E. Ward and Dankward A. Rustow, Princeton 1970.

Glasner, Peter E.          : Secularism and secularization, in The Blackwell dictionary of twentieth century social thought, Oxford 1993.

Godelier, Maurice        : Anthropology and biology, toward a new form of co-operation, in International social sciences journal XXVI/4, 1975.

Graus, Frantişek          : The Churche and its crisis in time of crisis, in anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. Peter A. Dykema and Heiko A. Oberman, Leiden (Brill) 1993.

Groethuysen B.            : Rationalism, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A. Seligman, New York 1949.

Groethuysen B.            : Secularism,aynı yerde    

Hawley, A. H.                : Human ecology, in International Encyclopedia of the social sciences, New York 1972, mad. “Ecology”  

Heper, Metin                 : Political modernization as reflected in bureaucratic change: The Turkish bureaucracy and a “historical bureaucratik empire” tradition, in International journal of Middle-East Studies, October 1976.

Holt, P. M.                     : Introduction, in The Cambridge History of Islam, Vol. IA, Cambridge 1977.

Hook, Sidney                : Materialism, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A. Seligman, New York 1949.

Huizinga, J.                   : Erasmus, Desiderius, aynı yerde.

İlhan, Suat                    : Atatür’ün yetiştiği ortam, in Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi II/5, Ankara Mart 1986.

Kaplan, Mehmet          : Ziya Gökalp ve halk kültürü, in Türk Kültürü, 108, Ekim 1971.

Kılıçbay, M. Ali            : Demokrasi için tartışmak, in (Cumhuriyet gaz.) KİTAP 36, 20.10.1990.  

Kılıçbay, M. Ali            : Lâiklik ya da bu dünyayı yaşayabilmek, in Cogito I, Yapı Kredi B. Yay., yaz 1994.

Kili, Suna                      : 1876 Anayasası’nın çağdaşlaşma sorunları açısından değerlendirilmesi, in  Armağan. Kanun-u Esasî’nin 100. yılı, Ankara 1978.

Köprülüzade M. Fuad: Anadolu’da İslâmiyet. Türk istilâsından sonra Anadolu tarih-i dinîyesine bir nazar, in Darülfünun Edebiyat Fak. Mecmuası, sene II, sayı 4-5-6, 1338.

Kunt, M. İbrahim        : Ethnical-regional solidarity in the Seventeenth Century Ottoman establishment, in International Journal of Middle-East studies, V/3, 1974.

Kuran, Ercümend       : The impact of nationalism on the Turkish elite in the nineteenth century, in Coll.-  Beginning of modernization of the Middle East. The nineteenth century, ed. William R. Polk and Richard L. Chambers, Chicago 1968.

Lewis, Bernard            : The impact of the French Revolution on Turkey, in Journal of World History I/1 (UNESCO), Paris 1953.

Lewis, Flora                  : La tentation de la démesure, in  Le Courrier de l’UNESCO, décembre 1994.

Mardin, Şerif                : Ideology and religion in the Turkish Revolution, in International Journal of Middle-East Studies, II/3, July 1971.

Menchi, Silvana Serdel: Caracteristics of Italian anticlericalism, in anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. Peter A. Dykema and Heiko A. Oberman, Leiden (Brill), 1993.

Menemencioğlu, Nermin: Namık Kemal Avrupa’da, in Bir çağdaş öncü Namık Kemal (1888-1988), İstanbul 1988.

Mert, Nuray: Lâiklik tartışması ve siyasal İslâm, in Cogito I, yaz 1994, Yapı Kredi B. yay.

Nasr, Seyyed Hossein   : Islam in the world : Cultural diversity within spiritual unity, in CULTURES (UNESCO) IV/1, 1977.  

Oğuz, Burhan               : Köy kalkınma davamız, in TEKNİK HABER, sayı 188/198, Ankara 1961.

Oğuz, Burhan               : Fransız Devrimi ve Kadro Hareketi, in 200. Yıldönümünde Fransız İhtilâli ve Türkiye sempozyumunda sunulan bildiriler, 15-16 Mayıs 1989, Konya 1991.          

Perinçek, Doğu             : Devrim pozitivizmin neresine sığacak, in Bilim ve Ütopya, İstanbul 2 Ağustos 1994.

Rémond, René              : Anticlericalisme, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A. Seligman, New York 1949.

Sass, Kalman                : Hussites (mouvement des), in Dictionnaire des religions, P.U.F., Paris 1984.

Savcı, Bahri                  : Türkiye’de yürütme organı, in Armağan, Kanun-u Esasî’nin 100. Yılı, Ankara 1978.

Schiller, F.C.S.              : Hümanism, in Encyclopaedia of the social sciences, ed. E.R.A. Seligman, New York 1949 ve Ana Britannica.

Smahel, Frantişek        : The Hussite critique of the clergy’s civil dominion, in Anticlericalisme in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. Peter A. Dykema and Heiko A. Oberman, Leiden (Brill), 1993.

Sugar, Peter F.              : Economic and political modernization in Turkey, in Political modernization in Japan and Turkey , ed. Robert E. Ward and Dankward A. Rustov, Princeton 1970.

Underwood, Kenneth W.: Protestan political thought, in International Encyclopedia of the social sciences, New York 1972.

Weber, Max                  : Dünya dinlerinin sosyal sosyolojisi, in Sosyoloji yazıları, Hürriyet Vakfı yay., çev. Taha Parla, İstanbul 1986.  

Zvorikine, A.A.             : Some Problems of the theory of culture, in Journal of world history (UNESCO) x/2, 1967.

Zelyut, Rıza   : Bektaşî edebiyatında mizah, in , YANSIMA 35, Kasım 1974.