Harp İçinde Alman Propagandası

Aralık 11, 2017
Kültür Eserleri > Faşizm Alman Kimliği Türkiye İle İlişkiler - Cilt 1 > Harp İçinde Alman Propagandası

Harp İçinde Alman Propagandası

Harp içinde bile Alman propagandası İstanbul’da faaliyetini sürdürmekten geri kalmıyordu. Bu propaganda daha çok, zaferden sonra Almanya’nın Osmanlı mülkünü nasıl “kalkındıracağı”, Alman sermayesinin ülkenin bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerini “değerlendireceği” noktasında odaklanıyordu. Bu babda, elimizde bulunan bir belgeyi örnek olarak dercediyoruz. Berlin’de çıkan ticaret gazetesinin 12 Eylül 1916 tarih ve 37 sayılı nüshasında, Türkçeye çevrilip el yazısı ile basılan iki dilli yazısında, Alman sermayesinin Şark’ta gördüğü müspet işler göklere çıkarılıyor. Bunun ilk satırlarını aktarmakla yetiniyoruz: “Şark-ı Karib (Yakın – Doğu) kudret-i iktisadiyesinin Harb-ı Umumiyi müteakip Alman delâletiyle fevkalâde… ve terakki edeceğine dair yürütülen bahislerden şüphe yok ki birinci derecede Alman sermayesinin Türkiye ve bilhassa Anadolu işlerinde kullanılması murad olunur. Yoksa Alman köylülerinin büyük miktarda Anadolu’ya hicretiyle orada iskânları mümkün olmadığı gibi esasen mevcut olan müşkülâttan sarf-ı nazar böyle külliyetli Alman kafilelerinin Türkiye’ye muhaceretlerine karşı serd edilecek pek çok itirazlar mevcut olduğundan müstakbelde bir Alman – Türkiye münasebat-ı iktisadiyesine dair yürütülecek münakaşattan bu bahsin daima ihracı gerekir.” (Otto Jöhlinger . – Das Deutsche Kapital und der Orient. – Alman sermayesi ve Şark , in   Handels – Zeitungus des Berliner Tageblatts, N. 37 , 12 Séptember 1916).

 

Osmanlı ordularının bütün cephelerde Alman uğruna sayısız kan döküp en değerli insanlarını toprağa tevdi ettikleri aynı 1916 yılında Almanlar, İstanbul’a Saray orkestrası ile vokalistlerini göndererek konserler tertip ediyorlardı. Bir propaganda amaçlı bu teşebbüslerin kimlere, hangi sınıf insanlarına hitap ettiğini bugün merak edebiliyoruz. O güne ait bir konsere davetiye kartının bir yüzündeki Türkçe yazı şöyle: “Almanya sefir-i kebiri asaletlû Kont Metternich hazretlerinin taht-ı himayelerinde Dersaadet’te verilecek üç Alman konseri. İşbu 1916 sene-i efrenciyesi Mayıs’ının 25’ine müsadif Perşembe günü akşamı zevali saat dokuzda Beyoğlu’ndadaki kışlık tiyatroda verilecek konsere mahsus davetiye varakasıdır”. (Bu Wolff Metternich arada ölmüş olan Wangenheim’ın yerine atanmış olan Büyükelçi idi.)