Germenler

Aralık 11, 2017
Kültür Eserleri > Faşizm Alman Kimliği Türkiye İle İlişkiler - Cilt 1 > Germenler

Germenler

Hitler’in kafasını takmış olduğu “üstün rî – Germen ırkı”nın kısa bir tarihçesini vereceğiz. Tötonlar olarak da bilinen bu kavimden daha önce söz etmiştik(228) . Bu kez bunu bir daha kısaca hatırlıyoruz.

 

Tötonlar olarak da bilinen Germenler, antik Hint-Avrupa halklarının bir kolunu oluşturan çeşitli Avrupa kabileleri idiler. Hitler, bunların anısına, sol kollarına, bu Hint-Avrupalıların geleneksel Güneş Hareketi’nin timsali “gamalı haç”ı taktırmıştı. Bu sembol, Nazizmi simgeliyordu.

 

Ren ötesindeki özgür Germenlerin ortak bir ad almaları, kendilerini nitelendirmek için “halka ilişkin” anlamına gelen diustik, bugün deutsch sıfatını kullanmaya başladıkları M.S. XI.yy’a rastlar.

 

Hıristiyanlıkla tanışan ilk Germen halkı, III. yy ortalarında Anadolu’ya akınlar düzenleyen Vizigotlar oldu(229) ..

 

Julius Caesar döneminde temelde göçebe hayvancılıkla uğraşan Germenler, tarımı da biliyordu. Her yıl, soylar arasında yeniden paylaştırılan araziler, ortaklaşa ekiliyordu. I. yy’da toprakların kişiler arasında dağıtılmaya başlaması, zamanla bireysel mülkiyetin gelişmesi sonucunu doğurdu.

 

Soyların adam öldürme ve hırsızlık gibi sorunları kendi başlarına çözmeye çalışması, yaygın kan davalarına yol açıyordu (AB).

 

Mezkûr “töton” lafzının XIX. yy’da Osmanlı mülkünde yerleşmiş olduğunun öyküsünü ilerde göreceğiz.

 

(228) Bkz. Yüzyıllar boyunca Alman gerçeği ve Türkler.

(229) Bu konu için bkz. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, C.I.